-15%

Общество и право 3/2011

4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

За парламентарния прочит на рационализирания парламентаризъм. Разсъждeния в очакване на решението на Конституционния съд по к. д. № 3/2011 г. - Проф. д-р Снежана Начева

Анализ 

Документната измама . Преглед на съдебната практика на състави на ВС и ВКС - Д-р Петър Раймундов, Върховна касационна прокуратура

Възпитателни мерки срещу малолетни и непълнолетни. Съдебната практика по определяне на мерките „настаняване във възпитателно

училище интернат“ и „настаняване в социално-педагогически интернат“ - Светла Маргаритова, адвокат

Актуално

Разследване на квалифицирана контрабанда - Д-р Петър Младенов, Университет за национално и световно стопанство

Директива на ЕС за правата на пациентите при лечение зад граница - Д-р Ива Пушкарова, СУ „Св. Кл. Охридски“, Николай Гунчев, съдия във ВАС

Коментар

Изпълнение върху движими вещи - Христо Николаев, юрист

Гледна точка

Спорни въпроси относно представителството на страната при връчването на книжа по ГПК - Иван Георгиев, младши съдия

Накратко 

Акт за единен европейски пазар на ЕС - Александра Павлова, юрист

Еврокомпас 

Нарушения на човешките права в България. Преглед на някои осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека срещу страната ни - Н. с. І ст. д-р Екатерина Салкова, Институт за правни науки при БАН

Библиотеката на СЮБ представя