-10%

Освобождаване от наказателна отговорност и административно наказване по българското наказателно право

ISBN: 978-619-226-177-1
14,40 лв.
16,00 лв.
+

Изследването е провокирано от търсенето на нужния баланс между обществените очаквания за тежестта на наказателната репресия и съответствието на българското наказателно право със световните тенденции за хуманизиране на правните системи. В книгата са анализирани някои специфични и нетипични институти на наказателното право –  освобождаването от наказателна отговорност и административните нарушения, включени в системата на Особената част на Наказателния кодекс. Предметът на изследване е фокусиран върху теоретичното разбиране за правния характер на освобождаването от наказателната отговорност и взаимовръзката на престъплението и административното нарушение. Определени са основанията за освобождаване от наказателна отговорност, направен е анализ на съществуващите тези в доктрината относно същността на института, определянето на възможните посоки на развитието на освобождаването от наказателна отговорност на непълнолетните и на освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, и са очертани основните проблеми при прилагането на института. Накрая е осъществено цялостно изследване на административните нарушения в Наказателния кодекс, което има за цел да защити тезата, че съставите на административни нарушения са чужди на системата на действащия Наказателен кодекс. Чрез обсъждане на конкуренцията между наказателната и административнонаказателната отговорност се доказва необходимостта от предприемането на законодателни разрешения, при които да бъде нормативно регламентирано ясно разграничение между престъплението и административното нарушение.


Радослава Йорданова е съдия, председател на Районния съд – Ихтиман. Доктор по право. Има редица публикации в областта на наказателното и административнонаказателното право.

За монографията „Освобождаване от наказателна отговорност и административно наказване по българското наказателно право“ на д-р Радослава Йорданова – Татяна Грозданова

Глава първа. Общи въпроси

§ I. Исторически и сравнителноправен анализ. Възстановителното правосъдие

1. Исторически преглед

2. Сравнителноправен анализ

3. Възстановителното правосъдие

§ II. Общотеоретични въпроси

1. Понятие за юридическа отговорност

2. Понятие за наказателна отговорност

2.1. Наказателна отговорност и наказание

2.2. Наказателната отговорност и мерките за държавна принуда

3. Диференциация и индивидуализация на наказателната отговорност

4. Понятие за административнонаказателна отговорност

5. Съотношение между административно нарушение и престъпление

Глава втора. Освобождаване от наказателна отговорност

§ I. Понятие за освобождаване от наказателна отговорност

1. Освобождаване от наказателната отговорност и отпадане на наказуемостта на деянието.Поощрителните норми в Наказателния кодекс

2. Освобождаване от наказателна отговорност и освобождаване от изтърпяване на наказание

§ II. Освобождаването от наказателна отговорност по българското право – историческо развитие

§ III. Освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетните

§ IV. Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание

1. Материалноправни предпоставки за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание

2. Процесуален ред за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание

3. Проблеми при прилагането на института на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание

3.1. Освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78а НК на непълнолетните

3.2. Възстановяването на вредите от престъплението като предпоставка за освобождаване от наказателна отговорност

3.3. „Реабилитацията“ при освобождаването от наказателна отговорност

3.4. „Пияното състояние“ и освобождаването от наказателна отговорност

3.5. Освобождаване от наказателна отговорност за деяние, извършено спрямо орган на власт при или по повод изпълнение на службата му

3.6. „Множеството престъпления“ и освобождаването от наказателна отговорност

3.7. Възобновяване на наказателното производство при освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание

Глава трета. Припокриване на състави на престъпления с административни нарушения. Административни нарушения по Наказателния кодекс

§ I. Общи бележки

§ II.  Припокриването на състави на престъпления с административни нарушения

§ III. Административни нарушения по Наказателния кодекс

1. Престъпления против личността

2. Престъпления против собствеността

3. Престъпления против стопанството

4. Общоопасни престъпления