-10%

Политическите партии и демократичната държава в съвременния немски конституционен модел

ISBN: 978-954-730-405-5
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  392
 • Година на издаване:
  2007
8,82 лв.
9,80 лв.
+

Книгата представлява първото в българската конституционноправна литература изследване на проблемите на политическите партии, политическия плурализъм, демократичната държава и „партийната демокрация“ във Федерална република Германия. Нейната цел е да послужи като ориентир в лабиринта от въпроси, възникващи в контекста на съвременната демокрация, доминирана от политическите партии.

Книгата представлява интердисциплинарно изследване в пресечните точки на конституционното право, политологията и политическата философия. Макар и да се съсредоточава върху съвременния немски конституционен модел, работата има и по-широка перспектива, достига до по-общи изводи, касаещи всички съвременни демократични конституционни системи.

Германия отдавна се е превърнала в държава – пример при уреждането на проблемите на политическите партии и тяхното влияние върху цялостната конституционна система. Следователно едно изследване, което цели не просто догматично и абстрактно анализиране на посочените въпроси, а поставянето им в типичен контекст, не би могло да има по-добра база за анализ от съвременния немски модел.

Това е важен стимул за по-сериозно изследване на политическите партии и въздействието, което те оказват върху системата на публичната власт именно в светлината на немския опит. Запознаването на българския читател с проблемите на демократичната държава и политическите партии би било полезно и с оглед на по-задълбоченото осмисляне и на нашия български конституционно-партиен модел.

Книгата се състои от три глави, посветени на разглеждането на три големи групи от взаимно обвързани конституционни въпроси. Разглеждат се ценностните и институционални измерения на демократичната държава, проблемът за съотношението между сферите на държавността, гражданското общество и публичността; същността, организацията и функциите на политическите партии и ролята им в контекста на представителната, пряката и т.нар партийна демокрация.

Изследването е предназначено за специалисти в областта на конституционното право, включително сравнителното, за политолози, социолози и всички, които се интересуват от проблемите на демокрацията и политическите партии.

ГЛАВА I. ПРИНЦИПЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ДЪРЖАВА – ЦЕННОСТНИ И ИНСТИТУЦИОННИ ИЗМЕРЕНИЯ

1. Характеристика на съвременния немски демократичен модел

2. Компонентите на демократичната държава

3. Политическият плурализъм като част от конституционния консенсус в съвременния немски конституционен модел

3.1. Същност на политическия плурализъм

3.2. Конституционният консенсус в съвременния немски конституционализъм

ГЛАВА II. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

1. Политическите партии като обект на изследване и като обект на правна уредба

2. Същност и правно значение на партийните устави, партийните програми и предизборните програми

3. Същност на политическите партии. Понятие за политическа партия по действащото немско конституционно право

4. Функции на политическите партии

5. Принципи относно статуса на политическите партии в съвременния немски конституционен модел

6. Дихотомията „публично – частно“ – общи положения. Място на политическите партии в светлината на дихотомията „публично – частно“

7. Политическите партии и другите актьори в сферата на публичността

8. Организация на политическите партии

9. Вътрешнопартийната демокрация

10. Конституционосъобразност на политическите партии

11. Финансиране на политическите партии

ГЛАВА III. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ДЕМОКРАТИЧНАТА ДЪРЖАВА

1. Политическите партии и представителната демокрация

2. Политическите партии и пряката демокрация

3. Партийна държава, партийна демокрация?