-10%

Правна информатика

пето преработено и допълнено издание

ISBN: 978-954-730-793-3
17,10 лв.
19,00 лв.
+

Книгата задълбочено и подробно разглежда същността и обхвата на правната информатика като наука, свързани както с нейната обвързаност с правото, така и със съвременните информационни технологии. Последователно в изложението са проблематизирани предметът, методите и съотношението на правната информатика с други науки, понятията „информация“, „информатика“ и „система“. Отделено е подробно внимание на характеристиките на правната информация (понятие, видове, източници и носители), на структурите в правната система като носители на информация, на обработката на правната информация и нейното използване. Изложението завършва с проблемите на автоматизираната обработка на правната информация – разгледани са правните информационни системи у нас, използването на интернет за организиране и обработка на правната информация, понятието за електронно правителство, информационните системи с национално значение (ЕСГРАОН и БУЛСТАТ), международният обмен на правна информация. Засегнати са и последиците от използването на съвременните информационни технологии за организациите, за правото и за отделната личност.

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРАВНАТА ИНФОРМАТИКА

1.1. Предмет, методи, съотношения с други науки

1.2. Информация, системи, модели

1.2.1. Понятие за информация

1.2.2. Понятието „система“

1.2.3. Модели и моделиране

1.3. Информация и социални организации

1.3.1. Социална информация

1.3.2. Социална организация

1.3.3. Информацията в социалните организации

1.4. Информатика

1.4.1. Понятие

1.4.2. Данните

1.4.3. Средства за обработка на данните

1.4.4. Информационни системи

1.4.5. Виртуална реалност

2. ПРАВНАТА ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Общи въпроси

2.1.1. Понятие за правна информация

2.1.2. Видове правна информация

2.1.3. Характеристика на правната информация

2.1.4. Източници на правна информация

2.1.5. Носители на правна информация

2.1.6. Потребители на правна информация

2.1.7. Възприемане на правната информация

2.2. Правна информация в знакова форма

2.2.1. Юридическите актове

2.2.1.1. Нормативните актове

2.2.1.1.1. Понятие, информационна характеристика

2.2.1.1.2. Видове нормативни актове

2.2.1.1.3. Реквизити на нормативните актове

2.2.1.1.4. Структура на нормативните актове

2.2.1.1.5. Организация на нормативната материя

2.2.1.1.6. Езикът на нормативните актове

2.2.1.1.7. Препратки между нормативните текстове

2.2.1.1.8. Динамика на информацията в нормативните актове

2.2.1.2. Правоприлагащите актове

2.2.2. Други видове правна информация в знакова форма

2.3. Структурите в правната система като носители на информация

2.3.1. Общи въпроси

2.3.2. Понятийни структури

2.3.2.1. Характеристика

2.3.2.2. Класификатори

2.3.2.3. Използване на класификатори в правото

2.3.2.4. Тезауруси

2.3.2.5. Използване на тезауруси в правото

2.3.2.6. Европейският тезаурус EuroVoc

2.3.3. Структури в системата от правни норми

2.3.3.1. Проблеми

2.3.3.2. Нормативни юридически конструкции

2.3.3.2.1. Понятие и видове

2.3.3.2.2. Нормативна юридическа конструкция за регламентиране на поведение

2.3.3.2.2.1. Компоненти на конструкцията

2.3.3.2.2.2. Структура

2.3.3.2.2.3. Съотношение с други правни явления

2.3.3.2.3. Нормативни юридически конструкции за регламентиране на организационни структури

2.3.3.2.4. Нормативните юридически конструкции и структурата на нормативния акт

2.3.3.2.5. Юридическите конструкции като обединители на информация

2.3.3.3. Връзки между правни норми

2.3.3.4. Функционални структури от правни норми

2.3.4. Структурата на системата на законодателството като носител на информация

2.3.5. Структурите на правните учреждения като носители на информация

2.4. Обработка на правната информация

2.4.1. Понятие, видове способи за обработка

2.4.2. Структура на способите за обработка

2.4.3. Общи способи за обработка на правната информация

2.4.3.1. Системен анализ

2.4.3.2. Поставяне и развитие на цели

2.4.3.3. Статистически анализи

2.4.3.4. Класифициране

2.4.4. Специализирани способи за обработка на правната информация

2.4.4.1. Процедура за юридическа консултация

2.4.4.2. Процедури за създаване, изменение и отмяна на нормативни текстове

2.4.4.2.1. Създаване на нов нормативен текст

2.4.4.2.2. Отмяна или изменение на действащ нормативен текст

2.4.4.2.3. Отмяна на нормативен акт

2.4.4.3. Тълкуването като способ за обработка на информацията

2.4.4.4. Установяване на връзки между правни норми и нормативни структури

2.4.4.5. Структурите от правни норми като източник на способи за обработка

2.4.4.6. Логически методи и правила за обработка на правната информация

2.5. Използване на правната информация

2.5.1. Информационни процеси в правната система

2.5.2. Правната информация в механизма на правното регулиране

2.5.3. Правната информация в управлението

2.5.4. Правната информация в правотворчеството

2.5.5. Правната информация в правоприлагането

3. АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА ПРАВНАТА ИНФОРМАЦИЯ

3.1. Обхват и граници на автоматизираната обработка

3.2. Правни информационни системи

3.2.1. История

3.2.2. Правни информационни системи у нас

3.3. Използване на интернет за организиране и обработка на правната информация

3.3.1. Анализ на юридическите термини

3.3.2. Преглед на значими за правото съдържания в интернет

3.3.3. Разпространение на правната информация чрез електронна поща

3.4. Електронно правителство

3.4.1. Понятие

3.4.2. Проекти за електронно правителство

3.4.3. Правни аспекти на електронното правителство

3.5. Съвременни средства за обработка на правната информация

3.5.1. Приложения на експертните системи в правото

3.5.2. Системи, основани върху правни знания

3.6. Перспективи пред автоматизираната обработка на правната информация

3.7. Информационни системи в организациите

3.7.1. Информационни системи в правотворческите органи

3.7.2. Информационни системи в правораздавателните органи

3.8.Електронни регистри

3.8.1. ЕСГРАОН

3.8.2. Търговски регистър

3.8.3. БУЛСТАТ

3.8.4. Административен регистър

3.8.5. Регистър на обществените поръчки