Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2017

ISBN: 978-954-28-2547-0
20,00 лв.
+

Като източник на общо и абстрактно регулиране на обществените отношения нормативният акт не винаги съдържа пълна, ясна и непротиворечива уредба на обществените отношения, които регулира. При създаването на нормативния акт не могат да се предвидят и изчерпат всички хипотези, които възникват при реализиране на обществените отношения, чието развитие е непрекъснат процес. В процеса на правоприлагане съдът извлича от неясната разпоредба ясна норма, от противоречивите разпоредби безпротиворечива норма, а при липса на разпоредба – отстранява непълнотата в нормативния акт чрез аналогия на закона или на правото. Чрез тълкуването по аналогия действащото право се доразвива, като при аналогия на закона се разширява приложното поле на съответната правна норма, а при аналогия на правото се установява липсващата преди това правна норма.

Разви(нт)ване на правото: опити за реконструкция

Част I. Източници (АПК – ЗНА – ДФЕС)

Част ІІ. Субекти (ЗЛС – ЗБЛД – ЗКооп – ЗЮЛНЦ – ЗЛОД)

Част ІІІ. Собственост (ЗС – ПВ – ЗСПЗЗ – ЗПИНМ (отм.) – ЗОПДИППД (отм.) – ЗВСГЗГФ – ЗВСОНИ – ЗТСУ (отм.) – ЗКИР – ЗЖСК – ЗУЕС – ЗАЗ – ЗАПСП)

Част ІV. Семейно и наследствено право (СК – ЗН)

Указател на съдебните актове