Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2017

ISBN: 978-954-28-2569-2
30,00 лв.
+

Като източник на общо и абстрактно регулиране на обществените отношения, нормативният акт не винаги съдържа пълна, ясна и непротиворечива уредба на обществените отношения, които регулира. При създаването на нормативния акт не могат да се предвидят и изчерпат всички хипотези, които възникват при реализиране на обществените отношения, чието развитие е непрекъснат процес. В процеса на правоприлагане съдът извлича от неясната разпоредба ясна норма, от противоречивите разпоредби безпротиворечива норма, а при липса на разпоредба – отстранява непълнотата в нормативния акт чрез аналогия на закона или на правото. Чрез тълкуването по аналогия действащото право се доразвива, като при аналогия на закона се разширява приложното поле на съответната правна норма, а при аналогия на правото се установява липсващата преди това правна норма.

Използвани съкращения

Разви(нт)ване на правото: опити за реконструкция

Част I. Облигационно право (ЗЗД – ЗОДОВ – ЗЗП – ЗОП (отм.)

Част II. Трудово право (КТ – КСО – ЗАдм – ЗРАСРБ – ЗОВСРБ – ЗСОМСААМС)

Част III. Търговско право (ТЗ – ЗБН – КЗ (отм.)

Указател на съдебните актове