-20%

Придобивният способ по чл. 78 ЗС

ISBN: 978-954-28-2165-6
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  488
 • Година на издаване:
  2016
 • Състояние на книгата:
  забележки по корицата
25,60 лв.
32,00 лв.
+

Настоящият труд е посветен на един от най-старите и ключови придобивни способи в съвременните правни системи - този на придобиване на собственост върху движима вещ от несобственик. Акцентът е поставен върху придобиването по чл. 78 ЗС, но паралелно с него е разгледана и уредбата в Common law и континенталните правни системи.

Изследвани са както корените на института в римското право и приложението му по времето на Първата и Втората българска държава, така и най-новите достижения на европейската правна мисъл в лицето на Еднообразния закон за защита на добросъвестния приобретател на движими вещи и Проекта за Общата референтна рамка. Изследването не е ограничено до общите въпроси, а детайлно разглежда и прехвърлянето на кораби, самолети, ценни книги, залози по ЗЗД и ЗОЗ и др. Подробно е разгледан фактическият състав на придобиването по чл. 78 ЗС и са направени редица предложения de lege ferenda.


Димитър Стоянов е доктор по право и хоноруван асистент в НБУ по гражданско и семейно.