Противообществената нагласа на непълнолетните

ISBN: 954-751-042-8
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  136
 • Година на издаване:
  2004
 • Състояние на книгата:
  пожълтели страници, не е нарушена целостта на съдържанието
5,00 лв.
+

Обектът на изследването представлява такава извадка от генералната съвкупност на всички непълнолетни лица у нас, която има данни, че съществуват реални предпоставки и прояви на противоправно, противообществено или негативно отклонено поведение. Така че изводите и съображенията, които са направени и предложени на вниманието на читателите, са валидни по отношение на групите на непълнолетния криминален контингент, на извършителите и на застрашените от извършване на криминални и неадекватни прояви от гледна точка на общоприетата в демократизиращото се българско общество ценностна система. Противообществената нагласа като предмет на изследването е интерпретирана в качеството й на социално-психическа основа на конкретните криминални и противообществени прояви и действия на непълнолетните лица. Тя представлява своеобразно психическо състояние на готовност и предразположеност на младите хора към извършването на криминална или противообществена дейност.
В логическата структура „криминогенна социална психика - криминално, противообществено или отклонено поведение" това научно понятие запълва едно от липсващите звена, тъй като то отразява социално детерминираната криминогенна предразположеност на личността към предварително определено отношение спрямо хората, обществените явления и събития, материалните и моралните ценности и др. Като определен вид специфична предразположеност на отделни непълнолетни лица кьм дадена позиция спрямо отделни социални обекти тя има противообществен характер и изхожда от социална среда с по-висока или по-ниска степен на криминогенност.
Михаил Байрактаров