-10%

Разследването на престъпления съгласно Европейската конвенция за правата на човека

ISBN: 978-954-730-945-6
13,50 лв.
15,00 лв.
+

Според Европейския съд по правата на човека България има „системен проблем, свързан с неефективност на разследването“.

В отговор на тази констатация книгата разкрива съдържанието, влагано от Европейския съд в понятието за ефективно разследване, и предлага оценка доколко то е съобразено в българското законодателство и практика. Анализирано е отражението на европейските стандарти върху общите въпроси на разследването – образуването на досъдебното производство, независимостта на разследващите органи, следствените версии и планирането. Подробно са разгледани принудителните способи за доказване – претърсване и изземване, обиск, освидетелстване и вземане на образци за сравнително изследване. С оглед прилагането им в съответствие с Европейската конвенция за правата на човека са формулирани криминалистични препоръки, както и предложения за усъвършенстване на законодателството. По аналогичен начин са изследвани и други действия по разследването, върху които страсбургската юриспруденция упражнява силно влияние – разпитът на обвиняем, разпитът на свидетели и съдебномедицинската експертиза.

Книгата представлява първото цялостно изследване у нас на юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека през специфичната гледна точка на криминалистиката.

Здравка Кръстева е преподавател по криминалистика в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски. Доктор по право.

Първа глава
ОБЩИ ВЪПРОСИ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО В ПРАКТИКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Раздел първи. Европейският стандарт за ефективно официално разследване на престъпления срещу правата на човека

§ 1. Практиката на Европейския съд по правата на човека като източник на правото

§ 2. Задължения на държавата по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи

§ 3. Възникване и развитие на европейския стандарт за ефективно разследване на нарушенията по чл. 2 КЗПЧОС

§ 4. Съдържание на европейския стандарт за ефективно разследване на посегателства срещу основните права

§ 5. Практиката на Европейския съд по правата на човека като източник на криминалистично знание

Раздел втори. Образуване на досъдебното производство

§ 1. Общи бележки

§ 2. Проблеми при образуването на досъдебното производство в случаи на малтретиране на лица от представители на правоохранителните органи

§ 3. Проблеми при образуването на наказателното производство в случаи на домашно насилие

§ 4. Проблеми при образуването на наказателното производство за престъпления по расистки и ксенофобски подбуди

Раздел трети. Независимост на органите на досъдебното производство

§ 1. Правна характеристика на изискването за независимост на разследващите органи

§ 2. Институционална независимост на разследващите органи

§ 3. Фактическа независимост на разследващите органи

§ 4. Независимост на разследващите органи съгласно българското законодателство и практика

Раздел четвърти. Построяване и проверка на следствените версии

§ 1. Общи бележки

§ 2. Построяване и проверка на следствените версии в случаи на малтретиране от страна на правоохранителните органи

§ 3. Построяване и проверка на следствените версии при разследване на престъпления, извършени по расистки и ксенофобски подбуди

§ 4. Наказателнопроцесуални гаранции за постигане на пълнота и всестранност при построяването и проверката на версиите

§ 5. Процесът на изграждане и проверка на версиите съгласно съвременните достижения на когнитивната психология

§ 6. Препоръки към българската практика

Раздел пети. Планиране на разследването

§ 1. Общи бележки

§ 2. Значение на планирането за постигане на европейския стандарт за ефективно разследване

§ 3. Бързина и своевременност на разследването

§ 4. Планиране на разследването на инциденти с участието на представители на правоохранителните органи

§ 5. Планиране на огледа на местопроизшествието

§ 6. Планиране на разпитите на участвалите в разследваното събитие полицейски служители и свидетелите очевидци

Втора глава
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРИНУДИТЕЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО РАЗСЛЕДВАНЕТО

Раздел първи. Използване на сила, помощни средства и оръжие

§ 1. Използване на сила, помощни средства и оръжие при спазване на правото на живот (чл. 2 КЗПЧОС)

§ 2. Използване на сила, помощни средства и оръжие при спазване на забраната на изтезанията, нечовешкото и унизителното отношение (чл. 3 КЗПЧОС)

§ 3. Използване на сила, помощни средства и оръжие съгласно българското законодателство

§ 4. Подготовка на принудителните действия по разследването в съответствие с европейските стандарти за използване на сила, помощни средства и оръжие

§ 5. Използване на сила, помощни средства и оръжие срещу въоръжени и опасни лица

Раздел втори. Претърсване и изземване

§ 1. Подготовка и извършване на претърсването с оглед на изискванията на чл. 8 КЗПЧОС

§ 2. Претърсване на помещения, ползвани от адвокати

§ 3. Претърсване и изземване в помещения, ползвани от средствата за масова информация и журналисти

Раздел трети. Обиск

§ 1. Извършване на обиска при спазване на забраната за изтезания, унизително и нечовешко отношение (чл. 3 КЗПЧОС)

§ 2. Извършване на обиска при спазване на правото на личен и семеен живот (чл. 8 КЗПЧОС)

§ 3. Гаранции за правата на човека при обиск по българското законодателство и практика

Раздел четвърти. Освидетелстване и вземане на образци за сравнително изследване

§ 1. Общи бележки

§ 2. Освидетелстване и вземане на образци за сравнение при спазване на забраната за изтезания, нечовешко и унизително отношение (чл. 3 КЗПЧОС)

§ 3. Освидетелстване и вземане на образци за сравнение при спазване на правото на личен и семеен живот (чл. 8 КЗПЧОС)

§ 4. Други европейски стандарти при освидетелстването

Трета глава
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ ПО РАЗСЛЕДВАНЕТО

Раздел първи. Разпит на обвиняем

§ 1. Разпитът на обвиняем и правото на справедлив процес (чл. 6 КЗПЧОС)

§ 2. Разпитът на обвиняем и забраната за изтезания, нечовешко и унизително отношение (чл. 3 КЗПЧОС)

§ 3. Злоупотребата с изтезания, нечовешко и мъчително отношение при разследването на престъпления в съвременни демократични държави

§ 4. Психологически аспекти на извършителството на изтезания, нечовешко и унизително отношение в наказателното производство

§ 5. Недопустими и допустими тактически способи при разпит на обвиняем от гледище на европейските стандарти за правата на обвиняемите

Раздел втори. Разпит на свидетели

§ 1. Общи бележки

§ 2. Планиране на разпита на свидетели в системата на останалите следствени действия

§ 3. Особености на тактиката на разпита на свидетели

§ 4. Особености на разпита на свидетели при разследване на престъпления по расистки и ксенофобски подбуди

Раздел трети. Съдебномедицинска експертиза

§ 1. Проблеми на съдебните експертизи от гледище на европейския стандарт за ефективно разследване

§ 2. Препоръки за съобразяване на практиката с европейските стандарти за извършване на съдебномедицинските експертизи