Развитие на правото в глобализиращия се свят

Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. дюн Витали Таджер
ISBN: 978-619-163-017-2
25,00 лв.
+

Съдържание:


Акад. Любен Василев - крупен български учен-юрист и наш учител - Акад. проф. дюн Чудомир Големинов

Сто години от рождението на професор Живко Сталев - Проф. Васил Мръчков

Слово за проф. Витали Таджер - Проф. д-р Огнян Герджиков

Въпроси на произхода (Новото предизвикателство) - Чл. кор. проф. дюн Цанка Цанкова

Централен регистър на завещанията в Република България - Проф. д-р Екатерина Матеева

Преподаването на правото в древния Рим и преподаването на римското право в съвременността - Проф. д-р Малина Николова Новкиришка

Правна защита на горите в Република България - Проф. Георги Пенчев

Проблеми при формирането и изявяването на воля при физическите и юридическите лица - Проф. д-р Иван Русчев, Юридически факултет СУ "Св. Климент Охридски"

Членство в европейското кооперативно дружество (SCE) - обща характеристика и възникване - Проф. д-р Георги Стефанов

Изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот - Проф. д-р Венцислав Стоянов

Нови процеси в европейското потребителско право - Проф. д-р Златка Сукарева

Интернационализация на местното управление - Доц. д-р Мария Славова

Принципът за равенство на кредиторите в производството по несъстоятелност - д-р Григор Н. Григоров, гост-доцент в Института за държавата и правото при БАН

Неизпълнението като предпоставка за развалянето на договора по Виенската конвенция за международна продажба на стоки. Принципите на европейското договорно право, юнидрол принципите на международните търговски договори и българското право - Доц. д-р Таня Йосифова

За предприятието и неговите лица - Доц. д-р Борис Ланджев

Клауза в трудов договор, която въвежда забрана за работа при работодател с конкурентна стопански дейност - Доц. д-р Ивайло Иванов Стайков

Чуждестранно и местно арбитражно решение - Гл. ас. д-р Петър Бончовски

За фактическия състав на основанието за изключване по чл. 126, ал. 3, т. 1 т3 - Гл. ас. д-р Николай Колев

Присъединяване, принадлежност, приращение и необосновано надвишаване на правото на строеж - Гл. ас. Златимир Орсов

Трябва ли неосигуряването на семейното благополучие да бъде conditio sine qua non за определяне на по-голям дял от съпружеската

имуществена общност поради принос? - Д-р Цветалина Аврамова Петкова

Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност в споразумението в медиацията - Гл. ас. д-р Янка Тянкова

Кратки бележки по повод на стопанската непоносимост - Ангел Шопов

Измамата като основание за унищожаемост - Д-р Михаел Малчев

Бюджет на етажната собственост - правни въпроси - Стоян Ставру, д-р по гражданско и семейно право

Съдържание на силата на пресъдено нещо на решението по оспорване на административен акт - Валери Раданов

Механизми за сътрудничество в производствата относно родителските права и задължения след развод или раздяла с международен елемент - Милена Балджиева

Залепването на уведомление като способ за връчване на съдебни книжа в гражданския процес - Иван Георгиев

Компютърните информационни системи и глобалната мрежа интернет - среда за нови форми на непозволено увреждане - Калоян Монев

Права и задължения на собствениците и ползвателите на земеделски земи в Република България, попадащи в общоевропейската екологична мрежа Натура 2000 - Ас. Галина Николова

Сумарното съдебно решение в българското процесуално право - De lege lata и de lege ferenda - Васил Петров

За правата на непълнолетните родители при установяване и оспорване на произход - Мария П. Петрова, Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Юридически факултет

Договорът за дарение и едностранният акт за учредяване на фондация преживе - Ас. Рая Христова, СУ "Св. Климент Охридски", Юридически факултет

Съдържание:


Акад. Любен Василев - крупен български учен-юрист и наш учител - Акад. проф. дюн Чудомир Големинов

Сто години от рождението на професор Живко Сталев - Проф. Васил Мръчков

Слово за проф. Витали Таджер - Проф. д-р Огнян Герджиков

Въпроси на произхода (Новото предизвикателство) - Чл. кор. проф. дюн Цанка Цанкова

Централен регистър на завещанията в Република България - Проф. д-р Екатерина Матеева

Преподаването на правото в древния Рим и преподаването на римското право в съвременността - Проф. д-р Малина Николова Новкиришка

Правна защита на горите в Република България - Проф. Георги Пенчев

Проблеми при формирането и изявяването на воля при физическите и юридическите лица - Проф. д-р Иван Русчев, Юридически факултет СУ "Св. Климент Охридски"

Членство в европейското кооперативно дружество (SCE) - обща характеристика и възникване - Проф. д-р Георги Стефанов

Изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот - Проф. д-р Венцислав Стоянов

Нови процеси в европейското потребителско право - Проф. д-р Златка Сукарева

Интернационализация на местното управление - Доц. д-р Мария Славова

Принципът за равенство на кредиторите в производството по несъстоятелност - д-р Григор Н. Григоров, гост-доцент в Института за държавата и правото при БАН

Неизпълнението като предпоставка за развалянето на договора по Виенската конвенция за международна продажба на стоки. Принципите на европейското договорно право, юнидрол принципите на международните търговски договори и българското право - Доц. д-р Таня Йосифова

За предприятието и неговите лица - Доц. д-р Борис Ланджев

Клауза в трудов договор, която въвежда забрана за работа при работодател с конкурентна стопански дейност - Доц. д-р Ивайло Иванов Стайков

Чуждестранно и местно арбитражно решение - Гл. ас. д-р Петър Бончовски

За фактическия състав на основанието за изключване по чл. 126, ал. 3, т. 1 т3 - Гл. ас. д-р Николай Колев

Присъединяване, принадлежност, приращение и необосновано надвишаване на правото на строеж - Гл. ас. Златимир Орсов

Трябва ли неосигуряването на семейното благополучие да бъде conditio sine qua non за определяне на по-голям дял от съпружеската

имуществена общност поради принос? - Д-р Цветалина Аврамова Петкова

Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност в споразумението в медиацията - Гл. ас. д-р Янка Тянкова

Кратки бележки по повод на стопанската непоносимост - Ангел Шопов

Измамата като основание за унищожаемост - Д-р Михаел Малчев

Бюджет на етажната собственост - правни въпроси - Стоян Ставру, д-р по гражданско и семейно право

Съдържание на силата на пресъдено нещо на решението по оспорване на административен акт - Валери Раданов

Механизми за сътрудничество в производствата относно родителските права и задължения след развод или раздяла с международен елемент - Милена Балджиева

Залепването на уведомление като способ за връчване на съдебни книжа в гражданския процес - Иван Георгиев

Компютърните информационни системи и глобалната мрежа интернет - среда за нови форми на непозволено увреждане - Калоян Монев

Права и задължения на собствениците и ползвателите на земеделски земи в Република България, попадащи в общоевропейската екологична мрежа Натура 2000 - Ас. Галина Николова

Сумарното съдебно решение в българското процесуално право - De lege lata и de lege ferenda - Васил Петров

За правата на непълнолетните родители при установяване и оспорване на произход - Мария П. Петрова, Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Юридически факултет

Договорът за дарение и едностранният акт за учредяване на фондация преживе - Ас. Рая Христова, СУ "Св. Климент Охридски", Юридически факултет