-10%

Реабилитацията по българското наказателно право

ISBN: 978-954-730-920-3
16,20 лв.
18,00 лв.
+

Тази книга представлява цялостно изследване по въпросите на реабилитацията съгласно уредбата й в българския наказателен закон. Направен е преглед на установяването и развитието на уредбата на реабилитацията у нас от 1896 г. до днес. Предложен е анализ на създадените през годините теории за правната същност и значение на реабилитацията. На тази база е обоснована авторовата теория за същността и значението на реабилитацията. Изяснена е правната същност на отделните видове реабилитация. Подробно са анализирани приложното поле и предпоставките за приложението им. Предмет на разглеждане са и европейските практики при уредбата на института на реабилитацията.

Направени са и предложения de lege ferenda. Изследването е предназначено основно за практикуващите юристи, но би могло да е полезно и на тези, които се занимават с научни изследвания в областта на наказателното право, на студентите в юридическите факултети, както и на всички, за които материята представлява интерес.


Ралица Илкова е преподавател по наказателно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по право. Има множество публикации в областта на наказателното и административнонаказателното право, съавтор е на сборници със съдебна практика и учебни помагала.

Глава първа. Правна същност на реабилитацията по българското наказателно право

I. Възникване и развитие на института в България

II. Теории за правната същност на реабилитацията по българското наказателно право

III. Правна същност на реабилитацията. Съпоставка с други правни институти

IV. Наименование и систематично място на института

V. Видове реабилитация

Глава втора. Реабилитация по право

I. Исторически бележки

II. Обща характеристика. Видове

III. Непълна реабилитация по право

1. Правна същност
2. Приложно поле
3. Предпоставки

А. Реабилитация по право на условно осъден

Б. Реабилитация по право на осъден на лишаване от свобода или пробация

В. Реабилитация по право на осъден на останалите видове наказания без лишаване от свобода

Г. Реабилитация по право на осъден на две или повече наказания

Д. Реабилитация по право на осъден за две или повече престъпления

Е. Реабилитация по право на осъден като непълнолетен

IV. Пълна реабилитация по право

1. Правна същност
2. Приложно поле
3. Предпоставки
4. Особена хипотеза – чл. 88а, ал. 4 НК

V. Реабилитацията по право в други законодателства. Добри практики

Глава трета. Реабилитация по съдебен ред

I. Исторически бележки

II. Обща характеристика. Видове

III. Реабилитация по съдебен ред по искане на осъдения

1. Правна същност
2. Приложно поле
3. Предпоставки

А. Изтърпяване на наказанието, наложено с присъдата

Б. Изтичане на определен срок

В. Неизвършване на друго престъпление

Г. Добро поведение

Д. Възстановяване на вредите от умишлено престъпление

IV. Реабилитация по съдебен ред по искане на наследниците на осъдения

1. Правна същност
2. Предпоставки

V. Реабилитацията по съдебен ред в други законодателства. Добри практики

Заключение. Предложения de lege ferenda