-10%

Ръководство по нотариални действия във връзка със собствеността

Фототипно издание

ISBN: 978-954-730-590-8
13,50 лв.
15,00 лв.
+

Позволяваме си да отпечатаме трето фототипно издание на настоящата книга, въпреки че нормативната уредба, на която е базирана, е твърде остаряла и в голямата си част отменена. Основание за това ни дава интересът, който продължава да предизвиква застъпената проблематика у практикуващите юристи, студенти и граждани.

Независимо от бързо променящото се законодателство „Ръководство по нотариални действия във връзка със собствеността“ продължава да бъде ценно помагало, което може да даде отговор на въпросите на нотариалните действия във връзка с покупко-продажбата, дарението, замяната и ограничените вещни права върху недвижимите имоти, видовете нотариални актове и други проблеми на нотариалната дейност.

Приложените примерни образци и указател на нормативните актове са запазени с актуалност към текста на второто допълнено и преработено издание на книгата.

С желание да улесним читателите сме включили актуалните текстове на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събрани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието, и Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Глава първа
ОБЩИ ПОНЯТИЯ ЗА СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ

§ 1. Уводни бележки

§ 2. Недвижими имоти, конто могат да се притежават от гражданите

§ 3. Задължения за прехвърляне на имотите и правата и техните срокове

§ 4. Прехвърляне и придобиване на недвижими имоти и вещни права върху тях по Закона за собствеността на гражданите

§ 5. Придобиване на недвижими имоти по силата на закона

§ 6. Условия за покупка на жилища от държавния жилищен фонд

§ 7. Особености при прехвърляне на недвижими имоти н вещни права върху тях по реда на глава II от Закона за собствеността на гражданите

§ 8. Оформяне на извършената чрез народния съвет продажба с нотариален акт

§ 9. Придобиване на недвижими имоти, собственост на граждани, от държавни учреждения, стопански организации и кооперативни и обществени организации

§ 10. Оформяне на предварителни договори за възмездни сделки на недвижими имоти и вещни права върху тях с нотариален акт

§ 11. Деклариране на имотите, притежавани по време на влизане в сила на Закона за собствеността на гражданите, и на имотите, придобити по време на неговото действие

Глава втора
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА НОТАРИАЛНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

§ 12. Същност и органи на нотариалните удостоверения

Глава трета
ПРАВНИ СДЕЛКИ С НОТАРИАЛЕН АКТ

§ 13. Нотариални актове за сделки относно вещни права върху недвижими имоти

§ 14. Установяване правото на собственост върху недвижими имоти

§ 15. Установяване факти и обстоятелства извън правото на собственост и във връзка с изпълнение особените изисквания на закона

Глава четвърта
ОСОБЕНОСТИ В НОТАРИАЛНИЯ АКТ ЗА ПРАВНИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ

§ 16. Особеност относно участвуващите в акта лица

§ 17. Особености в предмета на сделката

§ 18. Особености в съдържанието на договора, отразени в нотариален акт

Глава пета
ВИДОВЕ НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ

§ 19. Продажба на недвижим имот

§ 20. Замяна на недвижими имоти

§ 21. Замяна на държавни недвижими имоти с недвижими имоти, лична собственост на гражданите и обществените организации

§ 22. Дарение на недвижими имоти

§ 23. Дарение-делба на недвижим имот

§ 24. Ликвидиране на съсобствеността на недвижими имоти между държавата, кооперации, обществени организации и граждани

Глава шеста
НОТАРИАЛЕН АКТ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ЧУЖД НЕДВИЖИМ ИМОТ

§ 25. Учредяване и прехвърляне на вещно право на строеж

§ 26. Учредяване вещно право на ползуване върху чужд имот

§ 27. Договорна ипотека

§ 28. Прехвърляне на жилища, строени върху държавна земя, на основание отстъпено право на строеж

§ 29. Прехвърляне на сграда, оставена като елемент в жилищен комплекс, и жилище, дадено като обезщетение срещу отчужден имот

§ 30. Прехвърляне на недвижими имоти от труд.-кооп. зем. стопанство

§ 31. Прехвърляне на недвижими имоти, принадлежащи на членове на ТКЗС

§ 32. Прехвърляне на недвижими имоти, имуществена общност

§ 33. Прехвърляне на недвижими имоти, намиращи се под режима на закона за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост

§ 34. Прехвърляне на недвижими имоти по реда на чл. 20 от Закона за отчуждаване едрата градска покрита недвижима собственост

§ 35. Прехвърляне на недвижими имоти, намиращи се под режима на закона за сделките с валутни ценности и валутния контрол

§ 36. Придобиване на недвижим имот чрез и от ВТП „Кореком“

§ 37. Прехвърляне на недвижим имот на и от трудово-производителни кооперации и обществени организации

Глава седма
НОТАРИАЛНИ УДОСТОВЕРЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ И ДВИЖИМИ ИМОТИ ЧРЕЗ ЗАВЕЩАНИЯ

§ 38. Нотариално завещание

§ 39. Саморъчно завещание

§ 40. Отмяна на завещание

Глава осма
КОНСТАТИВНИ НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ

§ 41 Удостоверяване правото на собственост върху недвижими имоти

§ 42. Съдържание на нотариалния акт, удостоверяващ правото на собственост върху недвижим имот

§ 43. Нотариални актове, удостоверяващи правото и собственост върху недвижими имоти, придобити по правоприемство

§ 44. Нотариални актове, издавани въз основа на административни актове

§ 45. Нотариални актове във връзка с жилищното строителство

§ 46. Удостоверяване правото на собственост върху недвижими имоти по някои специални нормативни актове

§ 47. Нотариални действия във връзка е удостоверяване правото на собственост върху недвижим имот, придобит по давност (обстоятелствена проверка)

Глава девета

§ 48. Вписвания

Глава десета
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПОДПИС ВЪРХУ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОБСТВЕНОСТТА

§ 49. Удостоверяване на подписи върху документи е договорен характер

§ 50. Удостоверяване на подписи върху документи с договорен характер

§ 51. Други удостоверявания на подписи

§ 52. Удостоверявания на дати върху разни документи и книжа

§ 53. Удостоверяване на съдържание

§ 54. Удостоверяване на верността на преписи

§ 55. Нотариални покани

§ 56. Протестиране на менителнични ефекти

§ 57. Морски протест

Глава единадесета
ПОПРАВКИ, ОБЕЗСИЛВАНИЯ, ТАКСИ

§ 58. Поправки

§ 59. Обезсилване на нотариални актове

§ 60. По някои въпроси във връзка със събиране на такси при нотариалните удостоверявания

Глава дванадесета
КНИГОВОДСТВО И ДЕЛОВОДСТВО ПО ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СЪДЕБНИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

§ 61. Книговодство

§ 62. Деловодство

Приложения – общи примери и образци