-10%

Ръководство за решаване на наказателноправни казуси

ISBN: 978-954-730-902-9
10,80 лв.
12,00 лв.
+

В изданието са дадени насоки за решаване на казуси, които поставят въпроси за приложението на материалното наказателно право. Такива казуси се решават в хода на подготовката на студентите по дисциплината „Наказателно право на Република България“, при полагане на семестриални и държавни изпити и изпити за постъпване на работа в органите на съдебната власт или за придобиване на адвокатска правоспособност. Предложени са алгоритъм за решаване на най-често срещаните наказателноправни казуси, възможна структура на изложението и обосновка на решението по тях. Целта на авторите е да провокират читателите към преосмисляне на придобитите знания в областта на наказателното право през призмата на реални житейски ситуации, пресъздадени под формата на казуси, да ги улеснят в подготовката за полагане на изпит под формата на решаване на казус и в по-нататъшната им професионална реализация.


Лазар Груев е професор по наказателно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, доктор на юридическите науки. От 2003 до 2007 г. е съдия в Конституционния съд. От  2007 до 2014 г. е председател на Върховния касационен съд. Автор на множество публикации в областта на наказателното право.

Ралица Илкова е доцент по наказателно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, доктор по право. Ръководител на катедра „Наказателноправни науки“ към ЮФ на СУ. Има множество публикации в областта на наказателното и административнонаказателното право, съавтор е на сборници със съдебна практика и учебни помагала.

§ 1. ОСНОВНИ НАСОКИ ПРИ РЕШАВАНЕТО НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВЕН КАЗУС

I. Преценка на вида на наказателноправния казус

II. Преценка на наказателноправно релевантните факти и обстоятелства от условието по казуса

III. План за работа по казуса

IV. Обоснованост и мотивираност на отговора

V. Специфики при тълкуването и прилагането на институти от Общата част на НК

VI. Специфики при тълкуването и прилагането на наказателноправни норми от Особената част на НК

VII. Съобразяване с целта на решаването на казус

VIII. Ползване на нормативна база и справочна литература

§ 2. ОСОБЕНОСТИ ПРИ РЕШАВАНЕТО НА НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ВИДОВЕ НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ КАЗУСИ

I. Решаване на казус без предложена наказателноправна квалификация

II. Решаване на казус с предложена наказателноправна квалификация

III. Решаване на казус, който изисква разсъждения в хипотези

IV. Решаване на казус с усложнения относно броя на деянията или на престъпленията

V. Решаване на казус с усложнения относно броя на съпричастните към деянието лица

VI. Решаване на казус от „смесен“ тип