Счетоводство – 2023 г.

Четиринадесето издание на книгата-годишник

ISBN: 978-954-608-310-4
44,00 лв.
+

Тази книга-годишник е традиционен издателски продукт и се предлага за четиринадесета поредна година.

В книгата ще намерите:

актуален текст и практико-приложен коментар на Закона за счетоводството;

аналитичен професионален коментар и предложения за законодателни промени в счетоводната и одиторската дейност;

подробни разяснения на целите, обхвата и изискванията на НСС с представяне на съдържанието на всеки стандарт;

изчерпателен преглед на промените в МСФО/МСС, приети за прилагане от ЕС за 2023 г.;

експертни решения на конкретни казуси от счетоводната практика;

богата справочна информация.

Целева аудитория: Счетоводители и одитори, финансисти и консултанти, мениджъри и управители на търговски дружества, данъчни експерти и практикуващи юристи

Книгата е съобразена със счетоводното и данъчното законодателство, актуално към 10 април 2023 г.

Въведение

Част първа
НОРМАТИВНА УРЕДБА НА СЧЕТОВОДСТВОТО
Закон за счетоводството

За развитието на счетоводната и одиторската професия в България
I. Създаване на Национален орган по счетоводство
II. Създаване на международно призната професионална организация на съставителите на финансови отчети
III. Създаване на единен регистър на съставителите на финансови отчети

Приложен коментар на Закона за счетоводството
1. Законодателно уреждане на счетоводството в България
2. Коментар към глава първа „Общи положения“
3. Коментар към глава втора „Категории предприятия и групи предприятия“
4. Коментар към глава трета „Финансови отчети“
5. Коментар към глава четвърта „Приложима счетоводна база“
6. Коментар към глава пета „Независим финансов одит“
7. Коментар към глава шеста „Публичност на финансовите отчети“
8. Коментар към глава седма „Годишни доклади“
9. По някои други въпроси в Закона за счетоводството

Прилагане на Закона за счетоводството в практиката на предприятията – Основни въпроси и акценти
Въведение
1. Изисквания към счетоводната система и към текущото счетоводно отчитане на предприятието
2. Изисквания към документалната обоснованост на стопанските операции
3. Изисквания към съхраняването на счетоводната информация
4. Видове предприятия и определяне на тяхната категория
5. Формати на годишните финансови отчети
6. Общи изисквания към финансовите отчети
7. Изисквания към приложимата счетоводна база за изготвяне на финансовите отчети
8. Принципи на признаване и оценяване на позициите във финансовите отчети
9. Съблюдаване на изискванията към съставителите на финансови отчети
10. Акценти на някои от изискванията за изготвяне на доклад за дейността, нефинансова декларация, декларация за корпоративно управление и годишен доклад за плащанията към правителства
11. Особености в условията за изготвяне на консолидирани финансови отчети
12. Изисквания за независим финансов одит на финансовите отчети
13. Особености, касаещи публичността на финансовите отчети
14. Изисквания към ръководителя на предприятието
15. Административнонаказателна отговорност по Закона за счетоводството

Част втора
НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

Основни изисквания към прилагането на Националните счетоводни стандарти
1. Въведение
2. Коментар на Общите разпоредби на НСС
3. Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти
3.1. СС 1 – Представяне на финансови отчети
3.2. СС 2 – Отчитане на стоково-материалните запаси
3.3. СС 4 – Отчитане на амортизациите
3.4. СС 7 – Отчети за паричните потоци
3.5. СС 8 – Нетни печалби и загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
3.6. СС 9 – Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност
3.7. СС 10 – Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
3.8. СС 11 – Договори за строителство
3.9. СС 12 – Данъци от печалбата
3.10. СС 13 – Отчитане при ликвидация и несъстоятелност
3.11. СС 16 – Дълготрайни материални активи
3.12. СС 17 – Лизинг
3.13. СС 18 – Приходи
3.14. СС 19 – Доходи на персонала
3.15. СС 20 – Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
3.16. СС 21 – Ефекти от промените във валутните курсове
3.17. СС 22 – Отчитане на бизнескомбинации
3.18. СС 24 – Оповестяване на свързани лица
3.19. СС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
3.20. СС 28 – Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
3.21. СС 31 – Отчитане на дялове в смесени предприятия
3.22. СС 32 – Финансови инструменти
3.23. СС 34 – Междинно счетоводно отчитане
3.24. СС 36 – Обезценка на активи
3.25. СС 37 – Провизии, условни задължения и условни активи
3.26. СС 38 – Нематериални активи
3.27. СС 40 – Отчитане на инвестиционни имоти
3.28. СС 41 – Селско стопанство
3.29. СС 42 – Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти

Част трета
МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти
I. Изменения на МСС/МСФО, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2023 година
1. Изменение на МСС 1 Представяне на финансови отчети – Оповестяване на счетоводната политика
2. Изменение на МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки – Дефиниция за счетоводни приблизителни оценки
3. Изменение на МСС 12 Данъци върху дохода – Отсрочени данъци, свързани с активи и пасиви, произтичащи от единична операция
4. Нов стандарт МСФО 17 Застрахователни договори
5. Изменение на МСФО 17 Застрахователни договори – Първоначално прилагане на МСФО 17 и МСФО 9 – сравнителна информация
6. Приложение – примери към МСФО 17 Застрахователни договори
ІI. Проблемни въпроси по прилагането на МСС/МСФО
1. Промяна на модела на последващо отчитане на сгради
2. Концесионен договор относно ползване на актив, собственост на държавата
3. Модификация на финансови пасиви
4. Счетоводно и данъчно третиране на продажба с обратен оперативен лизинг
5. Внедрени деривативи в хибридни договори
6. Признаване на приходи по договори за фактуриране и задържане
Списък на приложимите Международни счетоводни стандарти (Международни стандарти за финансово отчитане) и Разясненията към тях

Част четвърта
СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА КОНКРЕТНИ ДОСТАВКИ И ДЕЙНОСТИ

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности
1. Счетоводно отчитане и представяне на обезценките във финансовите отчети
2. Изисквания при съставяне на приложението към годишния финансов отчет
3. Съхраняване и унищожаване на счетоводната документация – с мисъл за опазване на околната среда
4. Административни санкции, налагани за неспазване на приложимото законодателство

Част пета
СПРАВОЧНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ
Календар на счетоводителя за 2023 година
Срокове за съхранение на счетоводна и търговска документация, и за погасяване на публични вземания по давност (в сила от 01.01.2023 година)
Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство, валидни към 01.01.2023 година
Минимални и максимални размери на осигурителен доход и осигурителни плащания за 2023 година
Основен лихвен процент (проста годишна лихва) за периода 01.04.2023 г. – 02.01.2002 г.
Минимална работна заплата за страната за периода 01.04.2001 г. – 01.01.2023 г.
Размер на командировъчните пари за страната
Валутен размер на дневните и квартирните пари
Официални празници през 2023 година