Съдебните актове в наказателния процес

ISBN: 978-954-28-3011-5
19,00 лв.
+

Книгата разглежда изчерпателно и детайлно актовете на съда, постановявани в рамките на наказателния процес, с което се превръща във своеобразен техен каталог. На база на понятието „съдебен акт“ е изградена класификацията на посочената категория актове и е съотнесена с други видове юридически актове, което дава добра теоретична основа на труда. Във втората част на книгата са намерили място и практическите аспекти на въпроса – структура и съдържание на присъдите и решенията и какви са характеристиките и последиците от тези актове - законосъобразност, обоснованост и справедливост, правна сила и сила на пресъдено нещо.

УВОДНИ БЕЛЕЖКИ

 

Глава първа. СЪЩНОСТ И ПОНЯТИЕ ЗА СЪДЕБЕН АКТ

 

Глава втора. ВИДОВЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ И РЕД ЗА ТЯХНОТО ПОСТАНОВЯВАНЕ

 

Глава трета. ФОРМА, СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

 

Глава четвърта. СВОЙСТВА И ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА