Социално осигуряване – 2022 г.

ISBN: 978-954-608-296-1
44,00 лв.
+

В книгата ще намерите:

актуалните текстове на Кодекса за социално осигуряване, на Закона за бюджета на ДОО за 2022 г. и на най-важните подзаконови актове по прилагането им;

нови важни указания на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите;

професионални и изчерпателни авторски коментари и разяснения, с акцент върху промените в осигурителното законодателство;

експертни становища и отговори на въпроси от практиката;

полезна справочна информация.

Целевата аудитория: счетоводители, финансисти, юристи, социални експерти и специалисти по управление на човешките ресурси; служители в системата на Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите; управители на търговски дружества и предприемачи; преподаватели и студенти във ВУЗ; самоосигуряващи се лица.

ВЪВЕДЕНИЕ

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

НОРМАТИВНА УРЕДБА
Кодекс за социално осигуряване
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Наредба за медицинската експертиза
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Изх. № 20-00-23 от 28.01.2022 г.
Относно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (обн. ДВ, бр. 8 от 28.01.2022 г.)
Изх. № 20-00-43 от 08.03.2022 г.
Относно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.) и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.)

УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Изх. № 1052-40-44 от 11.02.2022 г.
Относно промени в Закона за административните нарушения и наказания
Изх. № 1052-40-62 от 08.03.2022 г.
Относно прилагане на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г., в сила от 01.01.2022 г.)

КОМЕНТАР по задълженията на осигурителите и самоосигуряващите се лица за социално и здравно осигуряване през 2022 година
I. Нови моменти за 2022 година
ІІ. Осигурители/осигуряващи
ІІ.1. Осигурени лица
ІІ.2. Осигурителен доход
ІІ.3. Осигурителни вноски
ІІ.4. Срокове за внасяне на задължителните осигурителни вноски
ІІ.5. Подаване на данни по чл. 5, ал. 4 КСО и по чл. 39, ал. 1-4 ЗЗО
ІІІ. Самоосигуряващи се лица
ІІІ.1. Осигурителен доход
ІІІ.2. Осигурителни вноски
ІІІ.3. Срокове за внасяне на задължителните осигурителни вноски
ІІІ.4. Подаване на данни по чл. 5, ал. 4 КСО и чл. 39, ал. 1-4 ЗЗО

КОМЕНТАР по правото и размера на паричните обезщетения на самоосигуряващите се лица

КОМЕНТАР по изплащаните от Националния осигурителен институт средства за запазване на заетостта
1. Изплащане на компенсации по реда на Постановление № 328 на Министерски съвет от 14.10.2021 г.
2. Изплащане на средства за запазване на заетостта по реда на Постановление № 151 на Министерски съвет от 3 юли 2020 г.

КОМЕНТАР по промените в Наредбата за медицинската експертиза. Болнични листове – издаване, подаване на данните от тях в НОИ и обжалване

КОМЕНТАР по задължителното пенсионно осигуряване по част първа на Кодекса за социално осигуряване
I. Основни нормативни промени, засягащи пенсиите от държавното обществено осигуряване
1. Увеличаване на процента, с който се умножават годините и месеците осигурителен стаж при определянето на размера на трудовите пенсии
2. Увеличение на минималните размери на пенсиите, свързани с трудова дейност, и на максималния размер на получаваните една или повече пенсии
3. Промени в размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност
4. Мерки, произтичащи от законодателството, регламентиращо мерките и действията по време на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка
II. Условия за придобиване право на пенсия от държавното обществено осигуряване през 2022 година
А. Пенсии, свързани с трудова дейност
1. Пенсии за осигурителен стаж и възраст
2. Пенсии за инвалидност
3. Наследствени пенсии
Б. Пенсии, несвързани с трудова дейност
1. Социални пенсии
2. Други пенсии за инвалидност, несвързани с трудова дейност
3. Персонални пенсии

ПРИЛОЖЕНИЕ
Исторически преглед на нормативната уредба, въз основа на която са извършени осъвременявания, индексации и преизчислявания на пенсиите, свързани с трудова дейност, през периода 2000 – 2021 година

КОМЕНТАР по относимите към дейността на Националния осигурителен институт промени в Закона за административните нарушения и наказания (обн. ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г., в сила от 23.12.2021 г.)

КОМЕНТАР по договорите за социално осигуряване и социална сигурност, които България е сключила с Украйна, с Руската федерация, с Молдова и с Република Северна Македония, приложими през 2022 година
1. Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване
2. Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност
3. Договор между Република България и Република Молдова за социално осигуряване
4. Договор между Република България и Република Македония за социално осигуряване

ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица за размера на осигурителните вноски за Държавното обществено осигуряване (ДОО), за Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравното осигуряване (ЗО) и за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) по осигурени лица, и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице, в сила за 2022 година