Социално осигуряване 2023

ISBN: 978-954-608-309-8
44,00 лв.
+

Всичко за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване през 2023 година.

Книгата съдържа:

Актуализирани текстове на най-важните законови и подзаконови нормативни актове.

Важни писма и указания на НОИ и НАП.

Подробни коментари и разяснения на промените в законодателството за 2023 г.

Експертни отговори на въпроси от практиката.

Полезна справочна информация.

 

ВЪВЕДЕНИЕ

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

НОРМАТИВНА УРЕДБА
КОДЕКС за социално осигуряване
НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
НАРЕДБА за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
НАРЕДБА № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
НАРЕДБА за медицинската експертиза
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж

УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Изх. № 20-00-4 от 06.01.2023 г.
Относно прилагане на осигурителното законодателство
Изх. № 20-00-4#1 от 06.01.2023 г.
Относно допълнение към становище по прилагане на осигурителното законодателство с изх. № 20-00-4 от 06.01.2023 г.

УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛния ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Изх. № 1052-40-154 от 05.08.2022 г.
Относно изменения в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване, приети със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 62 от 05.08.2022 г.), във връзка с паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя)
Изх. № 1012-40-3 от 04.01.2023 г.
Относно прилагане на разпоредби на Закона за бюджета за ДОО за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)
Изх. № 1052-40-17 от 01.02.2023 г.
Относно изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза

КОМЕНТАР ПО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОСИГУРИТЕЛИТЕ И ОСИГУРЯВАЩИТЕ ЗА СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
I. Нови моменти за 2023 година
ІІ. Задължения на сигурителите/осигуряващите
ІІ.1. Задължения на осигурителите
ІІ.2. Задължения на осигуряващите
ІІІ. Подаване на данни от осигурителите – по реда на чл. 5, ал. 4 КСО и от осигуряващите – по реда на чл. 39, ал. 1-4 ЗЗО

КОМЕНТАР ПО ПРАВОТО И РАЗМЕРА НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ

КОМЕНТАР ПО ПРАВОТО НА ОТПУСК И НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 8-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ОТ БАЩАТА ИЛИ ОСИНОВИТЕЛЯ

КОМЕНТАР ПО ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

КОМЕНТАР ПО МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА И ЗАЩИТАТА СРЕЩУ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ АКТОВЕ
1. Правна рамка на медицинската експертиза
2. Органи на медицинската експертиза
3. Актове, издавани от органите на медицинската експертиза
4. Вписване на данните от актовете, издавани от органите на медицинската експертиза
5. Оспорване на актовете, издавани от органите на медицинската експертиза
6. Обезщетения при отмяна на актове, издадени от органи на медицинската експертиза

КОМЕНТАР ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПО ЧАСТ ПЪРВА НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
А. ПЕНСИИ, СВЪРЗАНИ С ТРУДОВА ДЕЙНОСТ
1. Пенсии за осигурителен стаж и възраст
2. Пенсии за инвалидност
3. Наследствени пенсии
Б. ПЕНСИИ, НЕСВЪРЗАНИ С ТРУДОВА ДЕЙНОСТ
1. Социални пенсии
2. Други пенсии за инвалидност, несвързани с трудова дейност
3. Персонални пенсии

ПРИЛОЖЕНИЕ
КАЛЕНДАР НА ОСИГУРИТЕЛЯ за 2023 година
(СРОКОВЕ по социалноосигурителното, здравноосигурителното и трудовото законодателство)