-10%

Споразумението в българския наказателен процес

ISBN: 978-619-226-039
11,70 лв.
13,00 лв.
+

Със споразумение се решават около една трета от наказателните дела в България. Това е доказателство за неговото успешно „имплантиране“ в нашата наказателнопроцесуална система от 2000 г. до днес. Успехът не е случаен. Споразумението е изключително добре прието в съдебната практика на много държави от англосаксонското и от континентално-европейското правно семейство. Навсякъде обаче теорията остава значително по-резервирана към него. А у нас тя почти не му обръща внимание. Това е сериозен мотив за написването на научен труд, посветен на тази диференцирана процедура и на начина, по който е уредена и се прилага в България.

Книгата започва с по-общия въпрос за същността, смисъла и видовете диференцирани процедури по НПК, за разликата между тях и особените правила. Представянето на споразумението в три други държави – Германия, Италия и САЩ, позволява различни сравнения и подсказва много идеи и аргументи. Естествено, най-много място и внимание е отделено на споразумението в българския наказателен процес – анализирана е законовата му уредба, съдебната практика на първоинстанционните съдилища и на ВКС (с оглед на производството по възобновяване на наказателни дела), направени са предложения de lege ferenda.

Книгата би била полезна за изследователите, занимаващи се с наказателен процес, за студентите по право и за всички, които в едно или друго качество участват в наказателните дела, които се решават със споразумение.


Гергана Маринова е доцент по наказателен процес в Института за държавата и правото при БАН и в Академията на МВР.

Глава първа. Диференциация на наказателната процедура

1. Същност на диференцираните процедури. Диференцирани процедури и особени правила

2. Видове диференцирани процедури според българския НПК

3. За нуждата от диференциация на наказателния процес

Глава втора. Споразумението в сравнителноправен аспект

1. Споразумението в Германия

2. Споразумението в Италия

3. Споразумението в САЩ

4. Изводи

Глава трета. Споразумението според българския НПК – историческо развитие, приложно поле, участници

1. Историческо развитие

2. Приложно поле

3. Участие на прокурора, защитника и обвиняемия

4. Съдържание на споразумението

5. Ролята на пострадалия

Глава четвърта. Съдебно производство за одобряване на споразумението

1. Непосредствени задачи на съдебното производство за одобряване на споразумението

2. Съдебно заседание за одобряване на споразумението

3. Възобновяване на наказателни дела, решени със споразумение