-10%

Сравнително конституционно право

ISBN: 978-954-730-615-8
22,50 лв.
25,00 лв.
+

Книгата е първият учебник по сравнително конституционно право в България от няколко десетилетия насам. Той разглежда уредбата на държавните органи, формата на държавно управление и държавно устройство, парламентаризма, основните конституционни принципи и системата от източници на конституционното право в сравнителна перспектива. Специално внимание е посветено на въпросите за същността на конституцията, видовете конституции и еволюцията на конституционализма. Анализът се съсредоточава върху държавите – членки на ЕС, но са разгледани и други влиятелни или интересни в сравнителноправен аспект страни като САЩ, Русия, Швейцария, редица държави на Балканите и др. Направени са и съпоставки между националните конституционни системи и конституционното право на ЕС.

РАЗДЕЛ I. СИСТЕМА, ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ НА СРАВНИТЕЛНОТО КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО

1. Система на конституционноправните науки

2. Предмет на сравнителното конституционно право

3. Сравнителното конституционно право в контекста на идейните построения

4. Изучаване на сравнителното право

5. Влияние на правните фамилии върху сравнителното конституционно право

6. Методи за изучаване на сравнителното конституционно право

7. Специфика и различия в европейската и американската концепция за сравнителното конституционно право

8. За ползата от изучаване на сравнителното и сравнителното конституционно право

РАЗДЕЛ II. ЮРИДИЧЕСКИТЕ ИЗТОЧНИЦИ В КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВО

1. Правната система и правното пространство

2. Свойства на системата от източници на правото. Йерархия на източниците на конституционното право

3. Видове юридически източници в конституционното право

4. Системата на юридическите източници в страните от континенталната правна фамилия

5. Особености на юридическите източници в контекста на англо-американската правна фамилия

РАЗДЕЛ III. ОСНОВИ НА УЧЕНИЕТО ЗА КОНСТИТУЦИЯТА

1. Възникване и развитие на конституциите. Еволюция на понятието за конституция в националната държава

2. Панорама на конституциите в съвременния свят

3. Политическа и юридическа същност на конституцията

3.1. Политическа същност на конституцията

3.2. Юридическа същност на конституцията

4. Типология и класификация на конституциите

5. Типология на конституционализма

6. Създаване и изменение на конституциите

6.1. Учредителна власт – същност, предназначение, форми и модели

6.2. „Конституционният климат“, или контекстът за промяната и създаването на конституциите

РАЗДЕЛ IV. КОНСТИТУЦИОННИ ПРИНЦИПИ

1. Система на основните принципи в условията на конституционната демокрация

2. Конституционни измерения на суверенитета

3. Разделение на властите

4. Правова държава

5. Социалната държава в модерния конституционализъм

РАЗДЕЛ V. ФОРМА НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ. ВИДОВЕ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМИ. СРАВНИТЕЛНОПРАВНА ТИПОЛОГИЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА

1. Същност на формата на държавно управление

2. Видове политически режими. Сравнителноправна типология на демокрацията

3. Видове форми на държавно управление

4. Парламентаризмът като модел на държавно управление

5. Представително управление

РАЗДЕЛ VI. ФОРМА НА ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО

1. Видове форми на държавно устройство

2. Прилики и разлики между унитарните държави и федерациите. Критерии за класификация на страните като унитарни държави и федерации

3. Видове унитарни държави

4. Видове федерации и федерализъм

5. Класически конфедерации

6. Квазиконфедерални системи – „конфедерални федерации“ и международни режими с конфедерален характер

РАЗДЕЛ VII. ПАРЛАМЕНТ

1. Понятие за парламент. Видове парламенти

2. Начин на конституиране, мандат, състав и структура на парламента

3. Ред на дейност на парламента

4. Функции и правомощия на парламента

5. Правно положение на депутатите

РАЗДЕЛ VIII. ДЪРЖАВЕН ГЛАВА

1. Понятие за държавен глава. Място на държавния глава в конституционната система. Видове държавни глави

2. Конституиране на държавния глава. Мандат на президента

3. Прекратяване пълномощията на държавния глава. Отговорност на държавния глава

4. Функции и правомощия на държавния глава

5. Сравнителноправна характеристика на вицепрезидента

6. Актове на държавния глава. Приподписване

РАЗДЕЛ IX. ПРАВИТЕЛСТВО

1. Понятие за правителство. Висши органи на изпълнителната власт. Участие на държавния глава в правителството

2. Състав и структура на правителството

3. Способи и фази за образуване на правителството

4. Отговорност на правителството и на министрите. Способи за прекратяване пълномощията на правителството и на отделни министри. Момент на прекратяване на пълномощията на правителството

5. Механизми за стабилизиране положението на правителството

6. Принципи на организация и дейност на правителството

7. Конституционен статус и функции на министър-председателя

8. Сравнителноправни характеристики на правния статус на министрите. Видове министри

9. Функции и правомощия на правителството

10. Видове правителства. Служебно правителство

РАЗДЕЛ X. СЪДЕБНА ВЛАСТ

1. Зараждане и развитие на съвременната съдебна власт

2. Обща система на съдебната власт

3. Видове съдилища. Система на съдилищата

4. Сравнителноправни модели на участие на гражданите в съдебния процес

5. Сравнителноправни модели на управление на съдебната власт

6. Конституционноправен статус на магистратите

РАЗДЕЛ XI. КОНСТИТУЦИОННИЯТ КОНТРОЛ В СРАВНИТЕЛНА И БЪЛГАРСКА ПЕРСПЕКТИВА

1. Произход и минало на съдебния контрол

2. Модели и структури на контрола за конституционосъобразност

3. Форми на съдебен контрол от страна на конституционните съдилища

4. Резултати и съдържание на конституционния контрол

5. Някои дискусионни въпроси относно конституционното правосъдие в България