-10%

Съсобственост. Правни аспекти

ISBN: 978-954-730-644-8
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  344
 • Година на издаване:
  2010
17,10 лв.
19,00 лв.
+

Макар и да е класически институт на вещното право, съсобствеността и днес продължава да поставя проблеми пред практикуващите юристи. В книгата са анализирани основните въпроси на съсобствеността – нейното възникване, ползите и тежестите на общата вещ и разпределението на ползването й, правото на изкупуване по чл. 33, ал. 2 ЗС, делбата и други основания за прекратяване на съсобственост. Разгледани са и проблеми, които като че ли са останали в периферията на правния живот: смесването като способ за възникване на съсобственост, формирането на органи на съсобствеността, участието в тежестите от общата вещ, различните способи за разпореждане с идеална част от правото на собственост, делбата приживе и др. Фокусът е върху материалноправните проблеми, като подходът е запазен и при разглеждането на делбата като способ за прекратяване на съсобствеността.

Изложението има за цел да подпомогне действащите юристи, които в практиката си се сблъскват с проблеми от сложния правен пъзел на съсобствеността.


Стоян Ставру е автор на книгите „Въпроси на етажната собственост“ (2009), „Вещноправно действие на смъртта“ (2008), „Човешкото тяло като предмет на вещни права“ (2008), „Въпроси на българското вещно право“ (2010), „Междусъседски отношения. Вещноправни аспекти“ (2008), както и на много други публикации.

§ 1. Възникване на съсобственост

1. Оригинерни придобивни способи

1.1. Давностно владение

1.2. Приращение и присъединяване

1.3. Отделянето на плодовете от вещта

1.4. Преработване

2. Производни придобивни способи

2.1. Правни сделки

2.2. Наследяване

2.3. Упражняване на конститутивни права

3. Смесването като способ за възникване за съсобственост

3.1. Фактически състав на смесването

3.2. Отграничаване на смесването от присъединяването

3.3. Отграничаване на смесването от преработването

3.4. Вещноправно действие на смесването

§ 2. Формират ли се органи на управление при съсобственост?

1. Мнозинство

1.1. Правна същност на решенията на мнозинството

1.2. Формиране и функциониране на мнозинството

1.3. Компетентност и контрол върху решенията на мнозинството

2. Управител на обща вещ

2.1. Правна уредба

2.2. Назначаване

2.3. Правно положение

2.4. Прекратяване на управлението

2.5. Представителна власт

§ 3. Ползи и тежести на общата вещ

1. Поставяне на въпроса

1.1. Правилото на чл. 30, ал. 3 ЗС

1.2. Начин на участие

2. Участие в ползите на общата вещ

2.1. Естествени и граждански плодове

2.2. Право на обезщетение при лишаване от възможност за лично служене с вещта

2.3. Прираст и подобрения

3. Участие в тежестите на общата вещ

3.1. Задължения между съсобствениците

3.2. Задължения към трети лица

§ 4. Разпределение на ползването на съсобствена вещ

1. Лично служене с общата вещ

1.1. Правилото

1.2. Особености на съпритежаваното право на собственост

2. Разпределение на ползването по общата воля на съсобствениците

2.1. Сключване на договор за разпределение на ползването

2.2. Правно действие на договора за разпределение на ползването

3. Разпределение на ползването без участието на всички съсобственици

3.1. Решение на мнозинството за разпределение на ползването

3.2. Съдебно решение за разпределение на ползването по чл. 32, ал. 2 ЗС

3.3. Разпределение на ползването в производството по съдебна делба

§ 5. Разпореждане с идеална част

1. Прехвърляне на идеална част

1.1. Прехвърляне само на идеална част

1.2. Прехвърляне на цялото право на собственост

1.3. Разпореждания по чл. 76 ЗН

1.4. Други недействителни разпореждания с идеална част

2. Учредяване на ограничени вещни права върху идеална част

2.1. Право на ползване върху идеална част

2.2. Право на строеж върху идеална част

2.3. Поземлен сервитут върху идеална част

§ 6. Право на изкупуване по чл. 33, ал. 2 ЗС

1. Разпоредбата на чл. 33 ЗС

1.1. Правна уредба на възможността за изкупуване

1.2. Съдържание на правото на изкупуване по чл. 33, ал. 2 ЗС

2. Приложно поле на правото на изкупуване по чл. 33, ал. 2 ЗС

2.1. Приложно поле

2.2. Хипотези извън приложното поле на чл. 33 ЗС

3. Правна същност на правото на изкупуване по чл. 33, ал. 2 ЗС

3.1. Правен режим на правото

3.2. Субект на правото

3.3. Правоотношения при упражняването на правото на изкупуване

3.4. Срок за упражняване на правото

4. Особени хипотези на изкупуване

4.1. С оглед на своя предмет

4.2. Усложнения, свързани със субекта на правото на изкупуване

4.3. Правото на изкупуване при продажба под условие

§ 7. Доброволна делба на съсобственост

1. Обща характеристика

1.1. Предназначение на делбата

1.2. Осъществяване на делбата

1.3. Предмет на делбата

2. Договор за делба

2.1. Момент на сключване

2.2. Участници

2.3. Правно действие на делбата

2.4. Изравняване на дял

3. Делба приживе

3.1. Делба и делба приживе

3.2. Делба-дарение

3.3. Делба-завещание

§ 8. Други основания за прекратяване на съсобствеността