Витали Таджер – Десет години „Съвременно право“

СТАТИИ

Дончо Хрусанов – Касационното обжалване в административния процес

Красимира Средкова – Всеобщата декларация за правата на човека и правото на социална сигурност

Миланка Видова – За конституционния контрол върху Закона за пенсиите

Павел Сарафов – Ограничения при упражняване правото на собственост

Георги Хорозов – Транслативно и легитимационно действие на приватизационния договор

Радостин Беленски – Някои аспекти на процесуалната организация на разпита на защитен свидетел по чл. 97а от НПК

ДИСКУСИИ

Александър Воденичаров, Добринка Чанкова – За една нова парадигма на обучението по правата на човека

Драгия Драгиев, Тоньо Железчев – За правната същност и формата на ипотеката

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Евгени Танчев – „Основи на европейската интеграция“ — ценен източник в подготовката на бъдещите юристи по право на Европейския съюз

Боян Б. Баламезов – Бъдещите юристи и конкурсът „Рене Касен“

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ