Съвременно право 4/1998

ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Георги Петканов - Обжалване на данъчните облагателни актове по административен ред

Анелия Мингова - Нови факти и доказателства пред въззивната инстанция

Борислав Белазелков - Актове, подлежащи на касационно обжалване по Гражданския процесуален кодекс

Ангел Калайджиев - Сетълмент при междубанковите плащания — понятия, видове, рискове, правен режим

Пламен Киров - Принципи на избирателната система

Веселин Вучков - Проблеми на производството по чл. 409—414 НПК

ДИСКУСИИ

Борис Велчев - Основни аспекти на помилването

IN МЕМОRIАМ

проф. Михаил Николов Андреев