СТАТИИ

Васил Мръчков - За правната сила на решенията на Конституционния съд, които установяват противоконституционност на законите

Димитър Василев - Историческа и съвременна значимост на депутатския мандат

Иван Русчев - Публичната държавна собственост

Цветинка Пашкунова - Наказателна отговорност за клевета и правото на изразяване на мнение според Европейската конвенция за правата на човека

ДИСКУСИИ

Иван Иванов - Престъпността при непълнолетните и медиите

МЛАДИ АВТОРИ

Диман Димов - Изчерпване на правото на марка в правото на Европейския съюз и в проекта за Закон за марките и географските обозначения

БЕЛЕЖИТА ГОДИШНИНА

Йорданка Зидарова - Деветдесет години от рождението на професор Владимир Йосифов Кутиков

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Георги Петканов - Ценно изследване на наказателноправната уредба, насочена срещу изпирането на пари

Тоньо Железчев - Актуално правно изследване на проблема за смъртното наказание

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕТО „СЪВРЕМЕННО ПРАВО“ ЗА 1998 ГОДИНА