Теория на наказателното правораздаване

ISBN: 978-954-28-1908-0
20,00 лв.
+

Предмет на работата са признаците на правораздаването, неговата обща характеристика при действие на правилото за разделение на държавната власт. Очертава се дейността по разглеждане и решаване на наказателни дела, като се откроява естеството на правораздавателния акт и неговите ефекти. Един от правните феномени е законната сила на тези актове, тяхната непререшаемост и задължителност, подобна на правна норма. Оттук произтича и въпросът, който следва да намери обоснован отговор: има ли правораздавателният акт значението на източник на обективното право, или все пак значението му е в сферата на прилагането на нормите. Това поставя и проблема за другите ефекти на акта като преюдициалност и презумиране на фактически обстоятелства.