Търговско право. Казуси. Съдебна практика

Казуси за семестриална подготовка с препратки към съдебната практикаКазуси от ДИ с подробни разширенияУказател на поместените в сборника постановления и тълкувателни решения

ISBN: 978-954-28-3007-8
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  322
 • Година на издаване:
  2019
18,00 лв.
+

Този сборник е съставен с цел да подпомогне студентите от специалността „Право“ да осмислят основните правни институти, преподавани по дисциплината „Търговско право“ в двете му части: дружествено право и търговски сделки. Осмислянето е предпоставка за развиване на важни за юриста способности и умения от значение за постановяване на законосъобразно и справедливо разрешение към конкретната житейска ситуация.

Сборникът предлага казуси, чието разпределение следва систематиката на ТЗ. Процесът в търсене на правилното разрешение на конкретно поставения правен проблем насочва погледа и към други институти на частното право и често изисква съпоставянето им. Сборникът се стреми да възпита стремеж към разбиране и овладяване на материята на търговското право и връзките му с останалите дялове на частното право. Наред с казусите за семестриална подготовка сборникът включва още казуси, давани на държавен изпит по гражданскоправни науки в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ през годините от 2016 г. до 2018 г. Поради значението им за студентите те са представени с разрешения.

В сборника са поместени релевантни за търговското право и относими към въпросите по казусите постановления на Пленум на ВС, решения и тълкувателни решения на ВКС и ВС. За улеснение на читателя тълкуваните в съдебната практика правни норми са систематизирани по своя източник и представени в нарочен указател.

Сборникът е съставен под научната редакция на д-р Поля Голева, професор по търговско право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ и ИДП при БАН и д-р Григор Григоров, професор по търговско право и несъстоятелност в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, председател на Научния съвет към ИДП на БАН.

ЧАСТ ПЪРВА

КАЗУСИ ПО ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО

§ I. Общи положения

1. Търговец, търговска и стопанска дейност

2. Търговско предприятие и сделки с него

3. Клон на търговец

4. Търговска фирма и търговска марка

5. Търговски регистър

6. Търговско представителство

7. Едноличен търговец

8. Търговски дружества

8.1. Понятие и видове търговски дружества.

Учредяване

8.2. Недействителност на учредено

търговско дружество

8.3. Членство в търговско дружество

8.4. Вноски на учредителите 

8.5. Решения на общото събрание на

търговските дружества и тяхната отмяна

§ II. Отделни видове търговски дружества

1. Събирателно дружество

2. Командитно дружество

3. Дружество с ограничена отговорност

4. Акционерно дружество

§ III. Ликвидационно производство

ЧАСТ ВТОРА

КАЗУСИ ПО ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ

§ I. Общи положения

1. Понятие за търговска сделка

2. Сключване на търговска сделка

3. Извършване на действия без представителна власт

4. Нищожност и унищожаемост на търговска сделка.

Злоупотреба с право

5. Форма на търговска сделка

6. Изпълнение

7. Неизпълнение

7.1. Непреодолима сила

7.2. Стопанска непоносимост

7.3. Нустойка и ответнина 

8. Търговски обезпечения

§ II. Отделни видове търговски сделки

1. Търговска продажба. Особени търговски продажби

2. Договор за лизинг

3. Комисионен договор

4. Спедиционен договор

5. Превозен договор

6. Застрахователен договор

7. Банкови сделки

8. Договор за влог в публичен склад

9. Ненаименувани търговски договори

10. Ценни книги. Менителница. Запис на заповед

ЧАСТ ТРЕТА

КАЗУСИ ОТ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ С ПРИЛОЖЕНО

ПРИМЕРНО РЕШЕНИЕ КЪМ ТЯХ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1: ПЪТЯТ НА МИСЛИТЕ:

Примерен начин за достигане до крайното решение

на поставения в казуса въпрос

ПРИЛОЖЕНИЕ №2: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПОДБРАНА

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Тълкувателна практика на ВКС и ВС

Практика на ВКС и ВС.

Търговско право (дружествено право)

Практика на ВКС и ВС.

Търговско право (търговски сделки)

УКАЗАТЕЛ на подбраната съдебна практика –

постановления на Пленумa на ВС, решения и

тълкувателни решения на ВС и ВКС