Търговско право. Общи положения. Видове търговци

ISBN: 978-619-198-088-8
24,00 лв.
+

Настоящият учебник по търговско право представлява пълно и всеобхватно изследване на правната уредба на търговските отношения у нас. Обхванати са всички въпроси на търговското право – същност на търговското право, понятие за търговец и неговите индивидуализиращи белези, видовете субекти на търговското право, търговско предприятие. Детайлно са разгледани въпросите обхващащи търговската регистрация, търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, който представлява една особеност на търговското право, обусловена от изискванията за правна сигурност на търговския обмен.

Като се следва систематиката на Търговския закон, последователно са разгледани общите положения на търговските дружества, видовете търговски дружества, правният режим на преобразуване и ликвидация на търговските дружества, обединенията от търговци. В последната й част книгата обхваща въпросите, свързани с правното положение на кооперацията като субект на правото и Европейското кооперативно дружество.

Книгата е съобразена с най-новото законодателство, включени са последните промени на Търговския закон, публикувани в „Държавен вестник”, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., както и другите закони, отнасящи се до отделните въпроси на търговското право.

Книгата е предназначена преди всичко за студенти от специалност „Право”, но може да се ползва за разширяване на знанията по търговско право и от студенти от икономическите и други специалности. Авторът се надява, че съчинението ще бъде полезно и за практикуващи юристи, защото е дадена една цялостна и пълна картина на действащото у нас търговско законодателство и на неговото правоприлагане, като освен това съдържанието е илюстрирано с богата съдебна практика.

Изложението в настоящия учебник по търговско право е съобразено с учебната програма по дисциплината „Обща теория на търговското право” в Правно-историческия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград. Въпреки това, с оглед на съдържанието му вярвам, че той ще бъде полезен и за студентите по право и от другите юридически факултети.