Трудови отношения 2021

ISBN: 978-954-608-282-4
38,00 лв.
+

Съдържание на книгата-годишник:

Актуализирани текстове на най-важните нормативни актове на трудовото законодателство.
Преглед на практиката на Върховния касационен съд.
Актуални писма на Министерството на труда и социалната политика.
Приложни коментари и практически разяснения по прилагането на трудовото законодателство.

Целева аудитория: Работодатели и синдикалисти, юристи, мениджъри по човешки ресурси, лични състави, социални експерти, счетоводители, специалисти в системата на МТСП и др.

ВЪВЕДЕНИЕ

Част първа
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
КОДЕКС НА ТРУДА

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Трудов договор
НАРЕДБА № 4 от 11 май 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
НАРЕДБА за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
НАРЕДБА за командировките в страната
НАРЕДБА за служебните командировки и специализации в чужбина
НАРЕДБА за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
Работно време, почивки и отпуски
НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските
НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
НАРЕДБА № 2 от 1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя
Трудово възнаграждение и обезщетения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 от 26 ноември 2020 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната
НАРЕДБА за структурата и организацията на работната заплата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 от 29 юни 2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Специална закрила на някои работници и служители
НАРЕДБА № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
НАРЕДБА № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
НАРЕДБА за трудоустрояване
Трудова книжка и трудов стаж
НАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стаж

ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД по прилагане на трудовото законодателство, постановена през 2020 година и в началото на 2021 година
I. Съдебна защита срещу незаконното прекратяване на трудовото правоотношение. Важни материалноправни и процесуалноправни въпроси при разглеждане на гражданските дела по трудови спорове
II. Срочни трудови договори и трудов договор със срок за изпитване
III. Имуществената отговорност на работодателя и на работника или служителя
IV. Общи основания за прекратяване на трудовия договор по чл. 325 КТ
V. Основания за едностранно прекратяване на трудовия договор от работодателя по чл. 328 КТ
VI. Подбор
VII. Дисциплинарна отговорност
VIII. Предварителна закрила при уволнение
IX. Трудово възнаграждение
X. Преглед на най-новото в тълкувателната дейност на ВКС – ТР № 4/2017 от 01.02.2021 г. по тълк. д. № 4/2017 г. на ОСГК на ВКС

ПРАКТИКА НА МТСП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Указателно съдържание
Писма на Министерството на труда и социалната политика

КОМЕНТАР
1. Определяне на приложимото законодателство към трудовото правоотношение с международен елемент
2. Процедура по сключване и разпростиране на колективен трудов договор
3. От 1 март 2021 г. влизат в сила промени в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 КТ
4. Законови предпоставки и ограничения при сключване на срочен трудов договор „по изключение“
5. Акценти при възникване и прекратяване на трудовото правоотношение на учителите
6. Различия между работата от разстояние и надомната работа
7. Права и задължения на страните при работа от разстояние
8. Задължения на предприятието, което осигурява временна работа, към работника или служителя
9. Работа по два трудови договора при един и същи работодател
10. В кои случаи може да се сключи трудов договор за работа през определени дни от месеца
11. Договорите за краткотрайна сезонна работа
12. Възможности за промяна на работното време при извънредно положение или извънредна епидемична обстановка
13. Какви са основните задължения на работника или служителя при изпълнение на възложената работа
14. Пътни, дневни и квартирни при командироване в чужбина по реда на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
15. Изисквания към работодателите при командироване или изпращане в рамките на предоставяне на услуги в Европейския съюз
16. Кои категории работници и служители имат право на намалено работно време
17. Видове непълно работно време
18. Практически решения за работодателите за възлагане на работа при извънредно положение или извънредна епидемична обстановка (home office)
19. Полагане на нощен труд и неговото заплащане
20. Съставяне на поименен график за работа при установено сумирано изчисляване на работното време
21. Случаи, при които е допустимо полагането на извънреден труд
22. Максимална продължителност на извънредния труд
23. Кога се придобива правото за ползване на отпуск
24. Отпуск при отправено предизвестие
25. Видове отпуски по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, регламентирани в Кодекса на труда
26. Отпуск поради временна неработоспособност (за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето)
27. Едновременно (ваканционно) предоставяне на платен годишен отпуск
28. Отпуск при отглеждане на дете до 2-годишна възраст
29. Два или четири допълнителни дни отпуск, ако са договорени в КТД за работничка или служителка с две и повече живи деца
30. Решението на Съда на Европейския съюз по дело C‑762/18 променя съдебната и административната практика
31. Как работниците и служителите, имащи право на специална закрила, ползват различните видове отпуски
32. Съчетаване на работа и обучение
33. Спиране на сроковете за налагане на дисциплинарни наказания
34. Отстраняване от работа поради липса на лични предпазни средства или проявени грипоподобни симптоми
35. Конвенция № 131 на МОТ за определяне на минималната работна заплата. Нова инициатива на Европейската комисия относно осигуряване на справедливи работни заплати в Европейския съюз
36. Как се гарантира изплащането на трудовото възнаграждение
37. Вътрешно заместване – с трудов договор или със споразумение между страните
38. Взима ли се предвид стажът от друга държава членка на ЕС, при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за стаж и опит
39. Колко получава работникът за работа на официален празник
40. Плаща ли се заплата по време на престой
41. Действия на работодателя при запор на трудово възнаграждение на негов работник
42. Изграждане на детски кътове – социална придобивка за работещите
43. Каква специална закрила ползват работниците и служителите по време на съществуване на трудовото правоотношение
44. Заплащане на първите три работни дни от болничния
45. Промени при обезщетението при пенсиониране
46. Основания за прекратяване на трудовия договор, при които работникът получава минимален размер на обезщетението за безработица
47. Кога работниците могат да напуснат работа без предизвестие
48. В кои случаи при едностранно прекратяване на трудовия договор от работника без предизвестие, работодателят му дължи обезщетение и в какъв размер? Кога такова обезщетение се дължи и от работника
49. Разлика между закриване на част от предприятието и съкращаване на щата
50. Прекратяване на трудовия договор на служителите от ръководството на предприятието
51. Уговорено обезщетение при прекратяване на трудовия договор
52. Какви са особеностите при вземане на мнението на ТЕЛК преди уволнение на трудоустроени и на работници или служители, боледуващ от определени болести
53. Подлежи ли на контрол (административен или съдебен) даденото разрешение или отказът за даване на предварително разрешение за уволнение? Може ли при получен отказ да се иска повторно разрешение и кога
54. Кога най-късно работодателят следва да е поискал и получил специалното разрешение за уволнение от Инспекцията по труда, във връзка с прекратяване на трудовия договор
55. Връчване на заповед за прекратяване на трудовия договор
56. Оспорване на уволнението пред съда – иск за незаконно уволнение и възстановяване на работа
57. Трудови спорове между работника или служителя, предприятието, което осигурява временна работа, и предприятието ползвател
58. Защита срещу незаконно уволнение на работник или служител, изпратен от предприятие, което осигурява временна работа
59. Промени при признаването на трудов стаж
60. Видове принудителни административни мерки, прилагани от контролните органи
61. Санкции при повторно и системно нарушаване на трудовото законодателство
62. Новите възможности за сключване на споразумение в административнонаказателното производство
63. Как промените в Кодекса на труда от края на 2020 г. ще променят административнонаказателната дейност на Инспекцията по труда
64. Нова административнонаказателна санкция при неизпълнение на предписание при обявяване съществуването
на трудово правоотношение по реда на чл. 405а КТ
65. Обявяване на недействителност на трудов договор от Инспекцията по труда – едно рядко прилагано правомощие за закрила на труда на непълнолетните
66. Сигнална функция на Инспекцията по труда – в какви случаи се прилага тя
67. Правомощията на контролните органи на Инспекцията по труда за противодействие на недекларирания труд
68. Какви са законовите задължения на работодателите при проверка в предприятието от контролните органи

Част втора
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Закон за здравословни и безопасни условия на труд

КОМЕНТАР
1. Действия на работодателите, съобразно Насоките на ЕС за ограничаване на разпространението на COVID-19 – „Завръщане на работното място – адаптиране на работните места и защита на работещите“
2. Действия на работодателя в случай на положителен резултат за COVID-19 на работник или служител
3. Може ли работодателят да извършва контрол по начин и със средства, които безспорно удостоверяват наличието на алкохол или други упойващи вещества в организма
4. Какви възможности за организация на работния процес може да използва работодателят, при завръщане на работа на неговите служители по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка
5. Какви мерки следва да се предприемат, за да се ограничи рискът от заразяване на персонала с COVID-19 на работното място
6. Вътрешнофирмени актове и документи, които работодателят следва да създаде и поддържа, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд

Част трета
НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН за насърчаване на заетостта
ЗАКОН за трудовата миграция и трудовата мобилност (Извлечение)

КОМЕНТАР
1. Процедура по информиране и консултиране при масови уволнения
2. Разлика между предприятие, което осигурява временна работа, и лице, предоставящо посреднически услуги по заетостта
3. Сезонна заетост на чужденци – граждани на трета държава
4. Трудова мобилност в Европейския съюз

Част четвърта
КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗКОН за уреждане на колективните трудови спорове

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Официални празници през 2021 година
2. Трудов календар при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден през 2021 година
3. Религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2021 година