-10%

Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим

ISBN: 978-619-226-065-1
20,70 лв.
23,00 лв.
+

Книгата е посветена на гражданскоправната уредба на сдруженията и фондациите според действащото към 1 януари 2018 г. българското право. В нея са анализирани както общите им характеристики в качеството им на юридически лица с нестопанска цел, така и спецификите в техния правен режим. Специално внимание се отделя на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Предмет на анализ също така е и новият режим на вписването им в Агенцията по вписванията и на допустимата стопанска дейност. На фона на богата съдебна практика, натрупана през периода от приемането на Закона за юридическите лица с нестопанска цел досега, в книгата се обсъждат интересни и дискусионни въпроси относно юридическия статус, управлението и дейността на сдруженията и фондациите. Като приложение в книгата са включени и международни принципи, които управляват и защитават гражданското общество.

Книгата е полезна за съдии, длъжностни лица в Агенцията по вписванията, адвокати, студенти по право, както и за всички граждани и организации, интересуващи се от правния режим на сдруженията и фондациите у нас.

Глава първа. Юридически лица с нестопанска цел

I. Понятие за юридическо лице

II. Признаци на юридическото лице

III. Правната уредба на юридическите лица

IV. Цел на юридическото лице

V.  Нестопанската цел

VI. Видове юридически лица с нестопанска цел

VII. Средства и предмет на дейност

VIII. Правоспособност на юридическите лица с нестопанска цел

IX. Правни индивидуализиращи признаци на юридическите лица с нестопанска цел

X. Учредяване на юридическите лица с нестопанска цел

XI. Вписване на юридическите лица с нестопанска цел

XII. Недействителност на учреденото юридическо лице с нестопанска цел

XIII. Устройство на юридическите лица с нестопанска цел

XIV. Преобразуване на юридическите лица с нестопанска цел

XV. Прекратяване на юридическите лица с нестопанска цел

XVI. Ликвидация на юридическите лица с нестопанска цел

Глава втора. Стопанска дейност на юридическите лица с нестопанска цел

Глава трета. Сдружения

I. Понятие и обща характеристика на сдружението

II. Значение на сдруженията с нестопанска цел

III. Отграничаване на сдружението от сходни правни фигури

IV. Учредяване на сдружение

V. Устав на сдружението

VI. Имущество на сдружението

VII. Възникване и прекратяване на членство в сдружение

VIII. Съдържание на членственото правоотношение

IX. Управление на сдружението

X. Съдебен контрол върху решенията на общото събрание на сдружението

XI. Обединяване на сдружения

XII. Прекратяване на сдружение

XIII. Преобразуване на сдружение

Глава четвърта. Фондации

I. Кратки исторически бележки

II. Понятие за фондация

III. Разграничение между фондацията и други сходни правни фигури

IV. Учредяване на фондация

V. Индивидуализиращи белези на фондацията

VI. Имущество на фондацията

VII. Проблемът за действителността на фондацията

VIII. Управление и представителство

IX. Запазените права при фондацията

X. Въпросът за дестинаторите на фондацията

XI. Прекратяване на фондацията

XII. Преобразуване на фондации

XIII. Видове фондации

XIV. Проблемът за държавния надзор върху фондациите

Глава пета. Юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност

I. Обща характеристика

II. Вписване на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза

III. Управление на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза

IV. Временно спиране на статута в обществена полза

V. Ликвидация на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза

Приложение. Международни принципи за защита на гражданското общество