КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО

Георги Близнашки – Върху историята и теорията на учредителната власт

Борис Спасов – За конституционализма

Живко Сталев – Същност на Конституционния съд

ФИЛОСОФИЯ НА ПРАВОТО

Вихрен Бузов – Съвременната полска философия на правото

ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧЕН

Волфганг Дойблер – Интернет и трудовото право

АРХИВ НА „ЮРИДИЧЕСКИ СВЯТ"

Борис Яновски – (Юристите, правните знания и правното обучение в историята на България)

ЮРИДИЧЕСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ

Нено Неновски – За точния смисъл на термините „статус“ и „статут“

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Директива на Съвета на Европейския съюз 2000/43/ЕС от 29 юни 2000 г.

Красимира Средкова – Принципът на недопустимост на дискриминацията по етнически или расов признак според Директива 2000/43/ЕС от 29 юни 2000 г.

Евгени Танчев – Конституционноправни проблеми на съобразяване на националното право с Директива 2000/43/ЕС от 29 юни 2000 г. относно принципите на расово и етническо равенство

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Кирил Георгиев – За долната граница за наказателното непълнолетие: едно мнение de lege ferenda

РЕЦЕНЗИИ, НАУЧЕН ЖИВОТ

Н. К. – 15 години от създаването на Българската асоциация по философия на правото и социална философия

Любен Кулишев – Заслужена почит към паметта на голям български учен в областта на международното право

Нено Неновски – Юриспруденцията на Конституционния съд на Руската федерация в систематични сборници

Александър Янков, Цветанка Лозанова – Васил Мръчков. Международно трудово право, С.: Сиби, 2000, с. 359.

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева – Библиография на българската правна литература за 1998 г.