VARIA

Явор Бояджиев – Гражданскоправна и наказателноправна отговорност

Юлия Бояджиева – Престъпност по интернет – криминологични аспекти

Гълъбина Петрова – Семейното право в Средновековна България

Цанка Цанкова – За понятието и определението на фактическото съпружеско съжителство

Борис Спасов – За парламентаризма

Живко Сталев – Обща теория на нормативните актове

СЪДЕБНА ВЛАСТ

Нено Неновски – Въпроси на съдебната система в юриспруденцията на Конституционния съд

Васил Мръчков – За характера на правоотношенията на съдии, прокурори и следователи

АРХИВ НА „ЮРИДИЧЕСКИ СВЯТ“

Една присъда за пробългарска дейност в Титова Македония

ЧУЖДЕСТРАННО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Никола Йосифов – Новият Кодекс на труда на Руската федерация

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Байчо Панев – Криминологичната теория за стигматизацията в условията на един глобализиран свят

Нено Неновски – Включва ли конституционната ревизия възможността за отмяна на конституционни разпоредби?

ОТЗИВИ

Кирил Георгиев – Един научен труд по виктимология

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева – Библиография на българската правна литература за 1999 г.