-10%

Юридически свят 1/2017

ISBN: 1311-3488
6,75 лв.
7,50 лв.
+

VARIA

Васил Мръчков - „Социалното“ в действащата българска Конституция

Лазар Груев - За някои особени състави на обсебване

Александър Драгиев - Международноправният обичай като приложимо право в производството в Международния съд на ООН

Ивайло Костов - Функции на отговора на исковата молба в общия исков процес

Евгени Йочев - Съюзът/Сдружението на българските съдии по време на деветнадесетомайското правителство

БИБЛИОГРАФИЯ

Благовеста Балканджиева - Библиография на българската правна литература за 2015 г.

АВТОРИТЕ В БРОЯ (ПО РЕДА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ИМ)