-10%

Юридически свят 1/2021

ISBN: 1311-3488
6,75 лв.
7,50 лв.
+

VARIA

Николета Кузманова – Обект и система на наказателноправната защита на свободата на религията

Поля Голева – Относно размера на задължението по чл. 236, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите

Тодор Коларов – Същност на процесуалната субституция и разграничаването ѝ от други институти на гражданския процес

Александър Драгиев – Понятие за субективен елемент на обичайната норма на международното право

ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧЕН

Елизавета Фролова – Неокантианската философия на правото – преход от “дължимото” към “съществуващото”

БИБЛИОГРАФИЯ

Благовеста Балканджиева – Библиография на българската правна литература за 2019 г.

АВТОРИТЕ В БРОЯ (ПО РЕДА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ИМ)

VARIA

Николета Кузманова – Обект и система на наказателноправната защита на свободата на религията

Поля Голева – Относно размера на задължението по чл. 236, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите

Тодор Коларов – Същност на процесуалната субституция и разграничаването ѝ от други институти на гражданския процес

Александър Драгиев – Понятие за субективен елемент на обичайната норма на международното право

ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧЕН

Елизавета Фролова – Неокантианската философия на правото – преход от “дължимото” към “съществуващото”

БИБЛИОГРАФИЯ

Благовеста Балканджиева – Библиография на българската правна литература за 2019 г.

АВТОРИТЕ В БРОЯ (ПО РЕДА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ИМ)