-10%

Закон за адвокатурата

2 02 С04
7. актуализирано издание
към 8 декември 2021 г.
ISBN: 978-619-226-191-7
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    232
  • Година на издаване:
    2021
6,75 лв.
7,50 лв.
+

Представена е уредбата на адвокатурата – принципи на упражняване на адвокатската професия, придобиване и загубване на адвокатски права, осъществяване на адвокатска дейност от чуждестранни адвокати, права и задължения на адвоката, етични правила, учредяване и прекратяване на адвокатски сдружения, органи на адвокатурата, дисциплинарна отговорност, минимални размери на адвокатските възнаграждения.

Поместени са и Законът за правната помощ и Наредбата за заплащането на правната помощ, с които се уреждат отношенията, свързани с достъпа до правосъдие – вид, обхват и ред за предоставянето на правна помощ и особености при предоставянето й по международни дела.

1. Конституция на Република България (извлечение)

2. Закон за адвокатурата

3. Закон за правната помощ

4. Етичен кодекс на адвоката

5. Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

6. Наредба № 2 от 29 октомври 2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати

7. Наредба № 3 от 20 ноември 2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри

8. Наредба № 4 от 9 януари 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз

9. Наредба за заплащането на правната помощ