Закон за наследството

Научноприложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика. Нормативен текст

ISBN: 978-954-608-245-9
60,00 лв.
+

Книгата е първият цялостен научно издържан и приложен коментар на Закона за наследството от приемането му до наши дни с представяне на съдебна практика, като е обхваната и реформата в наследственото право, извършена през 1992 г.

Изследвани са всички институти на наследственото право и е привлечена съдебна практика по всички разпоредби на закона в нейното развитие, като акцентът е върху трайните правни разрешения и задължителните съдебни актове. Разискват се откриването на наследството, наследяването по закон, наследяването по завещание, приемането и отказът от наследство, отношенията между сънаследниците, делбата на наследство и техните особености и проблеми. Обсъдени са многобройни съдебни казуси. Разгледани са материалноправни и процесуални въпроси и в тази връзка разпоредбите на ГПК, СК, АПК, ЗС и др. Обект на изследване е българското право, но се представят и международните актове, относими към материята, както и виждания за подобряване на регламентацията.

Автори са чл.-кор. проф. д.ю.н. Цанка Цанкова, проф. д.ю.н. Екатерина Матеева, проф. д.ю.н. Методи Марков, д-р Веселин Петров, нотариус Димитър Танев, съдия Иван Георгиев – водещи специалисти и изследователи в областта на наследственото право, които поднасят критично знанията за правната уредба и наследяването в различни житейски ситуации.

Книгата ще бъде несъмнено интересна и полезна за всички практикуващи юристи: съдии, адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, юрисконсулти, юридически консултанти; общинска и държавна администрация; фирми за продажба на имоти и пр.