Политика за защита на личните данни

Издателство „Сиби“ ООД с адрес на управление 1574 София, ж.к. Слатина, бл. 14, ЕИК 831721077 (наричано по-долу за краткост „издателство Сиби“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), по-долу наричан GDPR. Настоящата информация има цел да Ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от издателство „Сиби“ и относно правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. Издателство „Сиби“ събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазин http://sibi.bg и сключване на договори с издателство „Сиби“ на основание чл. 6, пар. 1 GDPR, и по-конкретно въз основа на едно или повече от следните основания:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на издателство „Сиби“ по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо издателство „Сиби“;
 • За целите на легитимните интереси на издателство „Сиби“ или на трета страна.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, във връзка с използването на онлайн магазина http://sibi.bg и сключване на договор с издателство „Сиби“, включително за следните цели:

 • създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационен бюлетин и имейли със специални предложения при изразено от Вас желание.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед на постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни издателство „Сиби“ може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на своите задължения към Националната агенция по приходите, Министерството на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява издателство „Сиби“

Чл. 3. (1) Издателство „Сиби“ извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като клиент за следните цели:

 • Регистрация на клиент в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил чрез опцията „Поръчай като гост“.
 • Изпращане на информационен бюлетин – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини, имейли със специални предложения, промоции, новини и нови функционалности до клиентите, които са заявили, че желаят да получават такива.
 • Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента за стоките, по отношение на които може да се упражнят тези права.

(2) Издателство „Сиби“ не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Издателство „Сиби“ събира личните данни само от лицата, за които те се отнасят.

(4) Издателство „Сиби“ не извършва автоматизирано вземане на решения на база лични данни.

Чл. 4. (1) Издателство „Сиби“ обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име и др.)

– Цел, с която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина, както и 3) за изпращане на информационен бюлетин, имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности.

– Основание за обработка на личните Ви данни: С приемането на общите условия и с регистрацията в електронния ни магазин или при извършването на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между издателство „Сиби“ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни (чл. 6, пар. 1, б. „б“ GDPR). Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин и имейли се обработват на дадено от Вас изрично съгласие (чл. 6, пар. 1, б. „а“ GDPR).

 • Данни за извършване на доставка (имена, телефон, адрес и др.)

– Цел, с която се събират данните: Изпълнение на задължения на издателство „Сиби“ по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки.

– Основание за обработка на личните Ви данни: С приемането на общите условия и с регистрацията в електронния ни магазин или при извършването на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между издателство „Сиби“ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни (чл. 6, пар. 1, б. „б“ GDPR).

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 5. (1) Издателство „Сиби“ съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина или на извършването на поръчката като „гост“. След заличаване на профила ви или приключване на поръчката, издателство „Сиби“ полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни без ненужно забавяне, или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) Издателство „Сиби“ съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 10 години за целите на защита на правните интереси на издателство „Сиби“ при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

(3) Издателство „Сиби“ поема ангажимента да Ви уведоми, в случай че е необходимо удължаване на срока за съхранение на данните с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на издателство „Сиби“ и др.

(4) Издателство „Сиби“ съхранява личните данни, по отношение на които има нормативно установено изискване за съхранение съгласно приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или времето на приключване на поръчката.

(5) Потребителските пароли, с които са защитени личните Ви данни, са криптирани.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 6. (1) Издателство „Сиби“ може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на лица, обработващи лични данни, с оглед на изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, и при спазване на изискванията на GDPR.

(2) Издателство „Сиби“ поема ангажимента да Ви уведоми, в случай че трябва да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 7. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължават да бъдат обработвани от издателство „Сиби“ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, отправено на имейл sibi@sibi.bg.

(2) Издателство „Сиби“ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържането на профил в онлайн магазина, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост, или да направите нова регистрация.

(4) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

(5) Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

(6) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което издателство „Сиби“ е извършвало до този момент.

Право на достъп

Чл. 8. (1) Вие имате право да изискате и получите от издателство „Сиби“ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като можете по всяко време да видите във Вашия профил, ако сте регистриран потребител, данните, които обработваме за Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Издателство „Сиби“ Ви предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но издателство „Сиби“ си запазва правото да наложи такса за обслужване в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 9. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на писмено искане до издателство „Сиби“.

Право на изтриване на лични данни („да бъдеш забравен“)

Чл. 10. (1) Имате правото да поискате от издателство „Сиби“ изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а издателство „Сиби“ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг, и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, предвидено в законодателството на ЕС или в националното законодателство;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Издателство „Сиби“ няма задължение да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в законодателството на ЕС или в националното законодателство, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на издателство „Сиби“;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви на изтриване на лични данни издателство „Сиби“ ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

 • информация, която е необходима, за да удостовери, че искането ви за изтриване на лични данни е изпълнено – имейл, IP адрес;
 • техническа информация за функционирането на онлайн магазина, каквато не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;
 • електронна поща, с която сте извършили регистрация в онлайн магазина.

(4) За да упражните правото си на изтриване на лични данни, е необходимо да предприемете следните стъпки:

 • Да подадете заявка по имейл;
 • Да се легитимирате като притежател на профила.

(5) След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането, и лицето, за което се отнасят данните, в съответствие с посочените по-горе стъпки ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3.

(6) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате изтриване на личните данни, е при успешното завършване на поръчката.

(7) С изтриване на Вашите лични данни Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост, или да направите нова регистрация.

(8) Издателство „Сиби“ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или за доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 11. Вие имате право да изискате от издателство „Сиби“ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на предоставените личните данни, като предоставите срок, който позволява на издателство „Сиби“ да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • издателство „Сиби“ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на издателство „Сиби“ имат преимущество пред Вашите интереси.

(2) В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване издателство „Сиби“ ще преустанови обработката на Вашите данни, но няма да премахне заявките, които сте направили в онлайн магазина.

Право на преносимост

Чл. 12. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с издателство „Сиби“, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред издателство „Сиби“:

 • да поискате от издателство „Сиби“ да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор на лични данни;
 • да поискате от издателство „Сиби“ пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на издателство „Сиби“ с искане по имейл.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от издателство „Сиби“ за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако издателство „Сиби“ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще Ви уведоми без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Издателство „Сиби“ не е длъжно да Ви уведомява, ако:

 • предприеме подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • впоследствие вземе мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, издателство „Сиби“ може да предоставя Ваши данни на следните обработващи лични данни:

– Обработващ лични данни: Цел на обработването на лични данни

– Доставчик: Извършване на доставка до адрес

Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 16. Издателство „Сиби“ не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Уебсайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез функционалностите във Вашия профил или като отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер на лични данни до трета държава, издателство „Сиби“ описва възможните рискове за трансфера, в случай че липсва решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20. Издателство „Сиби“ може да изменя Политиката за поверителност, като публикува съобщение за това на сайта си.

 

Информация относно издателство „Сиби“, което обработва Вашите данни:

„Сиби“ ООД
ЕИК: 831721077
Адрес на управление: ж.к. „Слатина“, бл. 14, 1574 София, България
Адрес за кореспонденция: пл. „Славейков“ № 4, ет. 4, 1000 София
Телефон: 02/987 01 41; 02/987 36 09
Факс: 02/987 57 09
E-mail: sibi@sibi.bg
Уебсайт: http://sibi.bg

 

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Уебсайт: www.cpdp.bg