Общи условия

Съдържание

 1. Предмет
 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите
 3. Характеристики на Уебсайта
 4. Ползване на Уебсайта и договорни отношения между Ползвателя и Доставчика
 5. Защита на личните данни
 6. Характеристики на Електронния магазин
 7. Ползване на Електронния магазин и процедура за сключване на договор
 8. Право на отказ от договора
 9. Доставка
 10. Изменение и достъп до Общите условия
 11. Прекратяване
 12. Други условия

I. Предмет

Чл. 1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Сиби“ ООД с адрес на управление 1574 София, ж.к. Слатина, бл. 14, ЕИК 831721077, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на интернет страниците на Доставчика, наричани по-долу УЕБСАЙТ.

ІІ. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите

Чл. 2. (1) Данни за Доставчика:

1. Наименование на Доставчика: „Сиби“ ООД

2. Седалище и адрес на управление: 1574 София, ж.к. Слатина, бл. 14

3. Данни за кореспонденция и адрес на упражняване на дейността:

Издателство Сиби, пл. Славейков № 4, ет. 4, 1000 София, България,
тел. 02/9870141, 02/9873609,
факс 02/9875709,
email: sibi@sibi.bg
уебсайт: www.sibi.bg

4. Търговска регистрация и регистрация по ЗДДС:

ЕИК: 831721077
ИН по ЗДДС: BG831721077

5. Удостоверение за администратор на личните данни № 31963.

(2) Данни за контакт с Комисията за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 0899 877156,
email: kzld@cpdp.bg,
уебсайт: www.cpdp.bg

(3) Данни за контакт с Комисията за защита на потребителите:

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6,
тел.: 02/9802524,
факс: 02/9884218,
гореща линия: 0700 111 22,
уебсайт: www.kzp.bg

III. Характеристики на Уебсайта

Чл. 3. (1) Уебсайтът на Доставчика е достъпен на интернет адрес www.sibi.bg.

(2) Ползването на Уебсайта съставлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

(3) Доставчикът предоставя и Ползвателят използва Уебсайта съгласно параметрите и ограниченията, обявени в настоящите Общи условия.

(4) Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването, което му е необходимо за достъп до Уебсайта.

ІV. Ползване на Уебсайта и договорни отношения между Ползвателя и Доставчика

Чл. 4. (1) Договорът се сключва на български език.

(2) Клаузите на договора между Доставчика и Ползвателя представляват настоящите Общи условия, достъпни на адрес www.sibi.bg/общи-условия.

(3) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Уебсайта съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния потребителски профил на Ползвателя, наричани по-долу „потребителски профил“. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден потребителски профил в електронния магазин на Доставчика.

(4) По отношение на услугите, които не изискват регистрация, ползвателят се счита обвързан от настоящите Общи условия от момента на първото използване на Уебсайта от Ползвателя до момента на преустановяването на използването му.

(5) По отношение на услугите, които изискват регистрация, ползвателят се счита обвързан от настоящите Общи условия от момента на регистрация на потребителски профил, до прекратяване на регистрацията му.

Чл. 5. (1) Във връзка с използването на Уебсайта настоящите Общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които такава не се изисква.

(2) Всеки Ползвател, независимо дали е регистриран или не, има достъп до пълното съдържание на Уебсайта и възможност да извършва поръчки на всички налични артикули чрез Електронния магазин. Регистрация е необходима, за да се използват следните допълнителни функционалности:

– запазване на „данни на купувача“ за целите на улеснено поръчване;
– запазване на „желани артикули“ за по-късно разглеждане;
– история на поръчките;
– възползване от допълнителни отстъпки и специални промоции, предоставени от Доставчика;
– възползване от допълнителни отстъпки, предоставени чрез включване в Програмата за лоялни клиенти на Доставчика;
– получаване на информационен бюлетин, изпращан от Доставчика.

Чл. 6. (1) Ползвателят може да регистрира потребителския си профил чрез функционалността за регистрация, достъпна на Уебсайта на Доставчика, или в процедурата на поръчване на стока.

(2) При регистриране на потребителски профил Ползвателят въвежда индивидуализираща информация, която включва:

– имейл адрес;
– парола;
– име;
– фамилия;
– телефонен номер.

(3) С попълване на индивидуализиращата информация и с избирането на опцията „Прочетох и приемам Общите условия“ Ползвателят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. В случай на промяна Ползвателят се ангажира своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията му. Неспазването на това задължение на Ползвателя освобождава Доставчика от отговорност за всякакви вреди, пряко произтекли от това.

Чл. 7. (1) Ползвателят се задължава да използва Уебсайта добросъвестно и по предназначение.

(2) При използването на Уебсайта Ползвателят се задължава да се въздържа от използване на софтуер, скриптове или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването му от другите ползватели.

(3) Ползвателят се задължава да не използва Уебсайта в противоречие с приложимото законодателство.

Чл. 8. (1) С оглед повишаване качеството на услугата по използване на Уебсайта, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.

(2) В случаите по ал. 1 Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата по използване на Уебсайта след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

V. Защита на личните данни

Чл. 9.  (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), съгласно публикуваната на Уебсайта Политика за защита на личните данни.

Чл. 10. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на настоящите Общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен електронен адрес.

(2) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния електронен адрес.

(3) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния електронен адрес в специфични случаи.

Чл. 11. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на услугата по използване на Уебсайта Доставчикът има право да изисква от Ползвателя и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. Неспазването на това задължение на Ползвателя освобождава Доставчика от отговорност за всякакви вреди, пряко произтекли от това.

(2) В случай че Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът му предоставя възможност да си зададе нови данни за достъп посредством посочения от Ползвателя Основен електронен адрес.

VI. Характеристики на Електронния магазин

Чл. 12. Електронният магазин е достъпен на интернет адрес www.sibi.bg, чрез който Ползвателят има възможност да сключва договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Електронния магазин стоки, включително следното:

1. да извърши регистрация и създаване на потребителски профил за преглеждане на Електронния магазин и използване на бюлетина на Доставчика и други услуги за предоставяне на информация;

2. да извършва електронни изявления чрез интерфейса на Уебсайта и Електронния магазин;

3. да сключва договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Електронния магазин;

4. да извършва всякакви плащания във връзка със сключените договори с Електронния магазин, съгласно поддържаните от Електронния магазин начини за разплащане;

5. да получава информация за нови стоки, предлагани от Електронния магазин;

6. да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.

Чл. 13. (1) Ползвателят сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Електронния магазин, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на неговата интернет страница на адрес www.sibi.bg.

(2) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика, са определени в профила на всяка стока на интернет страницата на Електронния магазин.

(3) На интернет страницата на Електронния магазин се определя изрично и отделно цената на всяка стока с включен ДДС.

(4) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателя в зависимост от избрания от него метод на доставка към момента на завършване на поръчката и преди сключването на договора за покупко-продажба.

(5) Начините на плащане се определят в настоящите Общи условия, както и съгласно информацията, предоставена на интернет страницата на Доставчика.

(6) По силата на сключения с Ползвателя договор за покупко-продажба на стоки Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(7) Доставчикът доставя заявените от Ползвателя стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на Електронния магазин и в настоящите Общи условия.

(8) Доставчикът гарантира правата на Ползвателя, предвидени в закона, добросъвестно и съгласно добрите търговски практики.

(9) Доставчикът си запазва правото да ограничи обявените от него промоции да не се комбинират с други съществуващи намаления или промоции.

Чл. 14. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвател, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

VІІ. Ползване на Електронния магазин и процедура за сключване на договор

Чл. 15. За да използва Електронния магазин за сключване на договор за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе индивидуализираща информация и информация за доставка пряко във формата за поръчка или посредством регистрация съгласно настоящите Общи условия.

Чл. 16. (1) Ползвателят използва интерфейса на интернет страницата на Доставчика, за да сключва договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Електронния магазин.

(2) Клаузите на договора между Доставчика и Ползвателя представляват настоящите Общи условия, достъпни на адрес www.sibi.bg/общи-условия.

(3) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията или при поръчване на стока чрез интерфейса на Електронния магазин. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден потребителски профил при Доставчика.

Чл. 17. Ползвателят сключва договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Избиране на една или повече от предлаганите стоки в Електронния магазин и добавянето им към списък със стоки за покупка, наричан Количка.

(2) В интерфейса на Количката се визуализират избраните продукти и се показва цената им без разходите за доставка – за в случай че клиентът избере метод за доставка, различен от безплатната доставка, предоставяна от Доставчика.

(3) След натискане на бутон „Към поръчката“ се отваря форма за поръчка, където Ползвателят предоставя индивидуализираща информация, като има възможност да избере дали да влезе в своя потребителски профил, да направи регистрация за нов потребителски профил или да поръча като гост.

(4) Индивидуализиращата информация по ал. 3 включва имената на Ползвателя, имейл и телефон за връзка, данни за издаване на фактура, когато желае да получи такава, и адрес за доставка.

(5) Ползвателят  посочва адрес на доставка. Този адрес се запазва в неговия потребителски профил и може да бъде променен, допълнен или изтрит впоследствие.

(6) Ползвателят избира начин на доставка в сроковете и съгласно информацията, предоставена на адрес www.sibi.bg/срокове-и-условия-за-доставка. Начините за доставка включват най-малко следните възможности:

а) Безплатна доставка чрез Български пощи;

б) Платена от Ползвателя доставка с куриер, съгласно посочената в интерфейса на Електронния магазин фиксирана цена и с оглед на избрания от Ползвателя конкретен начин за доставка (икономична/експресна доставка), доколкото такава възможност е налице според адреса на Ползвателя;

(7) Ползвателят се съгласява да заплати  разходите, които произтичат от избрания от него начин на доставка или от произтичащото от избора му място на доставка.

(8) Ползвателят избира метод и момент за плащане на цената измежду следните възможности:

а) С пощенски паричен превод (Наложен платеж) – тази възможност е налице само ако Ползвателят е избрал начин за доставка с куриер. С избора на този метод Ползвателят се съгласява да заплати цената на стоката и цената за доставка в момента на получаване на стоката, на лицето, което я доставя.

б) Чрез PayPal сметка – тази възможност е налице само ако Ползвателят разполага с PayPal сметка за разплащане. С избора на този метод Ползвателят се съгласява да следва процедурите и да поеме всички дължими разходи и такси, които са определени от доставчика на финансовата услуга – PayPal.

в) Чрез услугите на ePay/EasyPay – Ползвателят може да избере да плати по един от следните начини:

– чрез своята ePay сметка, ако разполага с такава, и чрез интерфейса на ePay услугата;
– от банкомат, който поддържа услугите на EasyPay, посредством кредитна карта, като въведе кода, генериран от Електронния магазин на Доставчика;
– в офис на EasyPay, като при плащането посочи кода, генериран от Електронния магазин на Доставчика.

С избора на един от тези методи Ползвателят се съгласява да следва процедурите и да поеме всички дължими разходи и такси, които са определени от доставчика на финансовата услуга – ePay или EasyPay.

г) Чрез банков трансфер по сметката на Доставчика:

Банка: „УниКредит Булбанк“ АД – София
Банков код: UNCRBGSF
IBAN: BG87 UNCR 7630 1039 2906 24

С избора на този метод Ползвателят се съгласява да следва процедурите и да поеме всички дължими разходи и такси, които са определени от доставчика на финансовата услуга – избраната от Ползвателя банка.

д) Чрез картово разплащане с кредитна или дебитна карта в интерфейса на Електронния магазин. С избора на този метод Ползвателят се съгласява да следва процедурите и да поеме всички дължими разходи и такси, които са определени от доставчика на финансовата услуга – обслужващата Електронния магазин банка.

(9) Ползвателят се съгласява с настоящите Общи условия, като избере опцията „Прочетох и приемам Общите условия“.

(10) С избирането на стъпката „Преглед и потвърждение“ Ползвателят има възможност да прегледа всички избрани стоки и да получи информация за окончателната сума на поръчката и разноските по доставката. В случай, че желае да редактира поръчката си и да избере различни стоки, Ползвателят трябва да отвори интерфейса за Количка и след това да препотвърди индивидуализиращата информация и избора си на адрес на доставка, начин на доставка и метод за плащане съгласно горните разпоредби.

(11) Информацията по този член, предоставяна на Ползвателя преди сключването на договора за покупко-продажба, е актуална към момента на визуализацията ѝ на интернет страницата на Доставчика на Електронния магазин.

Чл. 18. (1) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента, в който Ползвателят потвърди поръчката си чрез натискане на бутона за потвърждение в стъпка „Преглед и потвърждение“ от формата за поръчване.

(2) За сключването на договора за покупко-продажба на стока Доставчикът изрично уведомява Ползвателя чрез изпращане на съобщение на посочения от Ползвателя електронен адрес.

(3) Изявлението за сключване на договора от страна на Ползвателя и потвърждението за неговото получаване от страна на Доставчика се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(4) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателя адрес и не носи отговорност, в случай че посочените от Ползвателя данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 19. (1) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема и изисква авансово плащане за сключените с Ползвателя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Ползвателят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди, или в момента на доставката им.

(3) Доставчикът се освобождава от задълженията си по договора, ако изискваното от него авансово плащане не постъпи в срок до 7 календарни дни от поръчката.

VІІІ. Право на отказ от договора

Чл. 20. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата, на която Ползвателят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Ползвателя, са влезли във владение на стоките.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки, изработени по поръчка на Ползвателя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
– за предоставяне на електронни книги или друг вид цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител.

(3) С потвърждаването на съгласието си с настоящите Общи условия Ползвателят потвърждава, че е информиран относно невъзможността да се възползва от право на отказ в посочените по ал. 2 случаи.

(4) За да упражни правото си на отказ от договора, Ползвателят трябва да уведоми Доставчика относно:

– имената на Ползвателя;
– адреса на доставка;
– телефонен номер;
– електронен адрес;
– изричното си и недвусмислено желание за отказ от договора.

(5) За тази цел Ползвателят има следните равностойни възможности:

а) да използва вградената функционалност за отказ на поръчка, достъпна в профила на Ползвателя на интернет страницата на Доставчика;

б) да изпрати имейл с недвусмислено заявление за отказ до Търговския офис на Доставчика на адрес sales@sibi.bg;

в) да изпрати писмо с недвусмислено заявление за отказ на пощенски адрес:

1113 София, ж.к. „Изток“, блок № 5, вх А, ап. 1, партер

За целите на букви „б“ и „в“ Ползвателят може да използва Стандартния формуляр за отказ.

(6) В случай че Ползвателят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платената цена на стоката не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Ползвателят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

(7) Ако Ползвателят е извършил плащане с банкова карта, платените суми му се връщат по сметката на тази банкова карта.

(8) При упражняване на правото на отказ, когато Ползвателят е получил стоки във връзка с договора, той е длъжен да ги върне обратно без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал Доставчика за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако от пощенското клеймо върху пратката може да се установи, че тя е изпратена преди изтичането на 14-дневния срок. Стоките се връщат на пощенски адрес:

„Сиби“ ООД – търговски офис
ул. „Николай Ракитин“ № 13
1124 София
България

„Сиби“ ООД – електронна книжарница
ж.к. „Изток“, блок № 5, вх А, ап. 1, партер
1113 София
България

(9) Преките разходи по връщане на стоките са за сметка на Ползвателя.

(10) Ползвателят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да се погрижи за запазване на тяхното качество до връщането им. Той отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

IХ. Доставка

Чл. 21. (1) Срокът на доставка на стоките и началният момент, от който тече този срок, са определени при сключване на договора с Ползвателя чрез интернет страницата на Доставчика на Електронния магазин.

(2) Доставчикът не носи отговорност за неспазване на посочения срок за доставка, ако забавянето е изцяло по вина на доставчика на пощенската или куриерската услуга или на самия Ползвател.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

Чл. 22. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката за дефекти в момента на доставката и предаването ѝ от Доставчика.

(2) Дефектна стока е стока, която има естетически или функционални недостатъци (например книга с липсващи или неправилно отпечатани страници, увредена корица и др.).

(3) Дефектна стока подлежи на замяна след уведомяване на Доставчика от Ползвателя по реда на чл. 20 и връщане чрез изпращане по пощата или друг метод, изрично уговорен с Доставчика.

(4) Разходите за доставка на заменената стока са за сметка на Доставчика.

Х. Изменение и достъп до Общите условия

Чл. 23. Доставчикът публикува настоящите Общи условия на адрес www.sibi.bg/общи-условия, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

Чл. 24. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика.

(2) Ползвателят се съгласява, че ако извърши нова поръчка чрез Електронния магазин след изменението, тази поръчка е равносилна на волеизявление за приемане на актуалните Общи условия.

XІ. Прекратяване

Чл. 25. Договорът между Ползвателя и Доставчика се прекратява в следните случаи:

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
– при трайна обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
– в случай на упражняване на право на отказ по реда на чл. 20;
– в случаите на недобросъвестно ползване по чл. 7, ал. 2 и 3 от тези Общи условия.

Чл. 26. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

XІІ. Други условия

Чл. 27. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 28. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването му, се прилага законодателството на Република България.

Чл. 29. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния български съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 30. Настоящите Общи условия влизат в сила от 1.04.2017 г.

XІІI. Ваучери

Чл. 31. (1) „Сиби“ ООД чрез интернет страницата sibi.bg предоставя функционалност на ползвателите за закупуване на подаръчни ваучери „вачуер/ите“.

(2) Ваучерите се ползват еднократно изцяло за закупуване на стоки, предоставяни само и единствено на сайта sibi.bg и в цената си не съдържат никакви други комисионни и такси към трети лица.

(3) Всеки ваучер съдържа уникален код за пазаруване, като след получено плащане за покупка на ваучера чрез услугите на ePay/EasyPay, чрез картово разплащане или по банков път по следната сметка на „Сиби“ ООД  в „УниКредит Булбанк“ АД, IBAN: BG87 UNCR 7630 1039 2906 24, ваучерът с уникалния код се изпраща като потвърждение на посочения от заявителя имейл. В случай че плащането е чрез пощенски паричен превод (наложен платеж), ваучерът се изпраща в хартиен вид и се получава от ползвателя в момента на доставката.

(4) При ползване на функционалността ваучер, заявителят и титулярят приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

(5) Срокът на валидност на всеки подаръчен ваучер е една година от датата на закупуване.

(6) Ваучерът не е ценна книга, а инструмент, който се приема срещу заплащане на стоки /§1, т. 88 ДР ЗДДС/. Той не може да се заменя срещу пари, парични знаци или ценни книги, да служи като обезпечение или да се предоставя като гаранция. Поради това, в случай че стойността на ваучера е по-висока от стойността на стока, избрана от приносителя, разликата в сумите не подлежи на връщане.

(7) Ваучерът не покрива куриерските услуги.

(8) Сиби не носи отговорност при загуба, кражба, повредена или неизползвана в срок карта, както и за суми, използвани от нея без Ваше знание.