Правила за библиографско цитиране

Цитиране на монография или друго авторско съчинение

Библиографското описание трябва да включва: име на автора, заглавие (и подзаглавие) на книгата, място на издаване, име на издателството, година на издаване.

Името на автора, заглавието и издателските данни се отделят с точка. Мястото на издаване и името на издателството се отделят с двоеточие, а името на издателството и годината на издаване – със запетая.

Например:

Саракинов, Г. Патентно право в Република България. С.: Сиби, 2007.

Саракинов, Г. Колективно управление на авторските и сродните им права. С.: Сиби, с. 5.

Цитиране на статия от периодично издание

Библиографското описание трябва да съдържа име на автора, заглавие на статията, наименование на списанието/вестника, година на издаване, номер на броя, страници, на които е отпечатана статията (от … до).

Заглавията на периодичните издания не се изписват в курсив, нито в кавички.

След заглавието на статията, завършващо с точка, преди наименованието на периодичното издание, се пише голямо тире „–“.

Номерът на броя се изписва като № (не се съкращава с „кн.“ или „бр.“; на латиница се пише „No“ вместо „№“).

Например:

Димитрова, Р. Европейската валута – утвърждаване и наказателноправна защита. – Съвременно право, 2009, № 3, 43–79.

Цитиране на текст от сборник, избрани съчинения и др. под.

Пред сведенията за сборника се пише голямо тире „–“ и се добавя „Във:“. При цитиране на латиница се пише „In:“

Например:

Витгенщайн, Л. Логико-философски трактат. – Във: Витгенщайн, Л. Избрани съчинения. С.: Наука и изкуство, 1988.

При поредни (второ и следващи) позовавания на вече цитиран текст вместо заглавието му се пише „Цит. съч.“ (на лат. – Op. cit.).

Например:

Витгенщайн, Л. Цит. съч., с. 51.

Ако един и същи текст се цитира два или повече пъти в поредни бележки, пише се „Пак там“, на лат. „Ibidem“.

Например:

Витгенщайн, Л. Цит. съч., с. 51.

Пак там.

Пак там, с. 38.

Последващи позовавания

При поредни (второ и следващи) позовавания на вече цитиран текст (без значение статия или книга), когато от същия автор са цитирани и други текстове, се изписват: авторът, част от заглавието, многоточие (…), запетайка и номерът на страницата.

Например:

Саракинов, Г. Колективно управление …, с. 5.

Не се пише и „Цит. съч.“ в допълнение към частта от заглавието!

Когато цитирането в текста не е от оригинала, а чрез друго произведение, се пише „Цит. по:“

Посочване на страници (прилагат се съответно и при цитиране на латиница)

Когато се цитира само една конкретна страница, преди номера ѝ се пише „с.“ (напр. с. 99) или „p.“ (при цитиране на латиница). Правилото не важи, когато се цитират повече от една поредни страници – тогава преди цифрите им не се пише „с.“ (напр. 1–99).