-10%

Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс

второ издание

ISBN: 978-954-730-762-9
16,20 лв.
18,00 лв.
+

След влизането в сила на Гражданския процесуален кодекс в практиката възникнаха много въпроси, свързани с прилагането му. Тази книга, представляваща тематичен коментар на новото в гражданския процес, обхваща най-важните и актуални проблеми в материята. Изложението систематично следва структурата на ГПК, с акцент върху анализа на най-важните процесуални институти. В това допълнено и актуализирано издание са взети предвид измененията на ГПК, а най-новата съдебна практика е анализирана и систематизирана.

Книгата е с определена практическа насоченост и представлява интерес за всеки, който се занимава с проблемите на гражданския процес.


Красимир Влахов е съавтор на книгата „Вещно право. Практически проблеми“. Той е съдия с дългогодишен стаж, преподавал е в Националния институт на правосъдието, председател на Районния съд в София, конституционен съдия, бивш заместник-председател на Върховния касационен съд

Първоинстанционно производство

Нова уредба на родовата подсъдност

Концентрационно начало

Съдържание на доклада според чл. 146, ал. 1

Промени, свързани с отклоненията в процеса

Промени в уредбата на доказателствата

Свидетелски показания

Обяснения на страна

Експертизи

Писмени доказателства

Промени в уредбата досежно поправка на съдебния протокол

Постановяване на съдебно решение

Преходни и заключителни разпоредби на ГПК

Молба за определяне на срок при бавност

Неприсъствено решение

Обезпечително производство

Промени в уредбата на призоваването

Заповедно производство

Заповед за незабавно изпълнение

Защита срещу заповедта за изпълнение

Особени искови производства

Брачен процес

Защита и възстановяване на нарушено владение

Бързо производство

Производства по търговски дела

Въззивно производство

Преписи от въззивната жалба

Администриране на въззивната жалба

Насрещна жалба

Доказателства пред въззивната инстанция

Позоваване на нови факти и промяна на спорния предмет пред въззивния съд

Може ли при действието на новия ГПК въззивният съд да оставя без движение исковата молба

Доклад на делото от въззивния съд

Правомощия на въззивния съд

Касационно производство

Задължения на въззивния съд в касационното производство

Съдържание на касационната жалба

Обжалване на определенията

Отмяна на влезли в сила решения