Българско наследствено право

Тринадесето преработено и допълнено издание

ISBN: 978-619-198-0499
25,00 лв.
+

Претърпял дванадесет издания (1953, 1956, 1963, 1967, 1987, 1993, 2000, 2004, 2006, 2009, 2013, 2016 г.), учебникът има за цел да подпомага както студентите по право, така и практикуващите правници.

Написан преди повече от шейсет и пет години, учебникът остава единственият по едноименната дисциплина за този период от време. След предишните му издания, законодателството претърпя немалко и съществени промени. Бяха изменени ГПК от 2008 г. и Семеен кодекс от 2009 г.

При осъвременяването на това издание редакторът се е стремил в максимална степен да запази изложеното така, както авторът го е разработил. Изоставено е само това, което вече е загубило актуалност. Посочената литература и най-вече съдебната практика в по-голямата си част са запазени, защото те са едно от достойнствата на учебника. Вниманието е насочено основно към отразяване на настъпилите нормативни промени, теоретични виждания и новата съдебна практика.

Обща характеристика на наследственото право

 • Понятие за наследствено право
 • Българско наследствено право
 • Наследственото право като дял от гражданскоправната наука и като учебна дисциплина

Основни понятия на наследственото право

 • Наследяване (наследствено правоприемство)
 • Наследство (наследствено имущество)
 • Откриване на наследството 
 • Способност за наследяване
 • Недостойнство за наследяване

Наследяване по закон

 • Основни положения
 • Ред за наследяване на роднините
 • Наследствени права на преживелия съпруг
 • Наследяване по право на заместване
 • За размера на наследствените дялове

Наследяване по завещание

 • Понятие за завещанието
 • Завещателна дееспособност
 • Способност за наследяване по завещание
 • Форма на завещанието
 • Съдържание на завещанието
 • Модалитети при завещателните разпореждания
 • Субституции (заместване при завещателните разпореждания)
 • Запазена част и разполагаема част
 • Възстановяване на запазената част
 • Изпълнение на завещанието
 • Отменяване на завещанието
 • Недействителност на завещанието

Някои особености във връзка с наследяването

 • Права на наследниците, които са живели с наследодателя и са се грижили за него
 • Права на наследниците, които са спомогнали да се увеличи наследството
 • За наследяването на права върху произведения на интелектуалната собственост
 • За някои наследственоправни въпроси с международен елемент

Придобиване на наследството

 • Общи положения
 • Приемане на наследството
 • Отказ от наследство
 • Правила за приемането и отказа от наследство
 • Преминаване по наследство на самото право на наследяване (наследствена трансмисия)
 • Преминаване на наследственото имущество към държавата и общините

Отношения между наследниците и между тях и трети лица

 • Отношения между наследниците
 • Отношения между наследниците и трети лица

Делба на наследство

 • Основни положения
 • Доброволна делба
 • Съдебна делба
 • Делба, извършена от наследодателя приживе
 • Ред за ликвидиране на спестовните влогове в банка ДСК и търговските банки
 • Делба с участие на държавата
 • Действие на делбата
 • Недействителност на делбата

Делба на съсобственост при отношения с международен елемент

 • Международна компетентност на българските съдилища
 • Приложим закон при наследяването и делбата на съсобственост в отношения с международен елемент

Литература