Досъдебното производство по НПК

Теория и практика

ISBN: 978-954-28-1305-7
35,00 лв.
+

Ратифицирането от Република България на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ДВ, бр. 66 от 14.08.1992 г., обн., ДВ, бр. 80 от 2.10.1992 г., в сила от 7.09.1992 г.) дава силен тласък на реформи в българското законодателство, особено в областта на наказателния процес. Задължителната за страната ни юрисдикция на Европейския съд по правата на човека в Страсбург (Европейския съд) предпоставя реалното влияние на правораздавателната практика на този съд не само върху нормотворческия процес, но и върху съдебната практика на българските съдилища и органите на досъдебното производство.

В монографията е направен анализ на това влияние върху наказателно-процесуалната дейност, като паралелно са разгледани както промените в Наказателно-процесуалния кодекс, така и прилагането в съдебната практика на основните изводи от осъдителните решения на Европейския съд. Предмет на изследване е досъдебната фаза на наказателния процес, като на съответните места, по конкретни анализирани проблеми, е проследено и отражението им върху съдебната наказателно-процесуална дейност. Регламентираните в резултат на влиянието на доктрината за правата на човека нови правила в българския наказателен процес чрез поредица от изменения и допълнения на отменения НПК не само запазват мястото и значението си в действащия кодекс, но променят и системата на неговите принципи. Новите две основополагащи правила – централното място на съдебното производство и разглеждането и решаването на делата в разумен срок като основни ръководни положения имат съществено значение при тълкуването и прилагането на разпоредбите на НПК. След  обстоен анализ на практиката на Европейския съд и на българската съдебна практика в глава първа от монографията е изяснено съдържанието на тези нови принципи и са направени съответните изводи, които биха могли да улеснят както обучението в юридическите факултети, така и правоприлагащите органи.

Въведение

Глава първа
Новите принципи  на наказателния процес

Раздел първи
Централно място на съдебното производство

Раздел втори
Разглеждане и решаване  на делата в разумен срок

Глава втора
Организация на досъдебната дейност

Раздел първи
Разследващи органи

Раздел втори
Надзорът за законност, упражняван от прокурора върху дейността на разследващите органи

Глава трета
Гражданите – участници  на досъдебното производство

Раздел първи
Обвиняем

Раздел втори
Пострадал

Раздел трети
Защитник

Раздел четвърти
Повереник

Глава четвърта
Мерки за Наказателнопроцесуална принуда

Раздел първи
Европейски стандарти

Раздел втори
Обща характеристика на принудата по Наказателно-процесуалния кодекс

Раздел трети
Задържане от прокурора  и задържане под стража

Раздел четвърти
Други мерки за неотклонение  и за процесуална принуда

Глава пета
Разследването – първи стадиий на досъдебното производство

Раздел първи
Образуване на досъдебното  производство

Раздел втори
Привличане на обвиняем  и предявяване на обвинението

Раздел трети
Изменение на обвинението

Раздел четвърти
Действията преди предявяване  на разследването

Раздел пети
Предявяване и приключване  на разследването

Раздел шести
Срок за извършване  на разследването

Глава шеста
Действия на прокурора след  завършване на разследването

Раздел първи
Обща характеристика на действията на прокурора  след завършване на разследването. Обвинителен акт

Раздел втори
Прекратяване на досъдебното  производство

Раздел трети
Съдебният контрол върху  прекратяването на производството  от прокурора

Раздел четвърти
Спиране на досъдебното  производство

Раздел пети
Правна същност и видове  актове на прокурора

Глава седма
Доказването

Раздел първи
Доказателства

Раздел втори
Доказателствени средства

Раздел трети
Способи за доказване

Заключение

Библиография