-10%

Екстрадицията и Eвропейската заповед за арест

ISBN: 978-954-730-592-2
13,50 лв.
15,00 лв.
+

Книгата е посветена на Европейската заповед за арест и производството по предаване на лица в изпълнение на тази заповед, така както са уредени в Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13.06.2002 г. и в българския Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

Сравнителният анализ е в две посоки: разпоредбите на българското законодателство са сравнени с тези на рамковото решение, за да се отговори на въпроса доколко пълно и точно то е въведено във вътрешното ни право; от друга страна, производството по предаване в изпълнение на Европейска заповед за арест е сравнено с екстрадиционното производство, за да бъдат изведени и изяснени новите положения. При анализа на Европейската заповед за арест са представени ключовите решения на Съда на ЕО в тази връзка. Значението на правата на човека в разглежданите производства е изведено от практиката на Съда в Страсбург.


Гергана Маринова е доктор по право и научен сътрудник по наказателен процес в Института за правни науки при БАН. Съавтор е на книгата „Наказателен процес. Схеми и таблици“.

 

Глава първа. РАМКОВОТО РЕШЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ

§ 1. Рамковите решения като актове на Европейския съюз

§ 2. Приемане на Рамковото решение за Европейската заповед за арест

Глава втора. ПРЕДАВАНЕТО НА ЛИЦА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ – ОСНОВНИ РАЗЛИКИ В СРАВНЕНИЕ С ЕКСТРАДИЦИЯТА

§ 1. Производството по предаване на лица е изцяло съдебно

§ 2. Изискването за двойна наказуемост отпада за 32 категории престъпления

§ 3. Принципът на особеността

§ 4. Политическите и военните престъпления не са сред основанията за отказ да се изпълни на ЕЗА

§ 5. Държавите са длъжни да предават и свои граждани

§ 6. РРЕЗА не съдържа изрична разпоредба, забраняваща предаването на лица обвинени в извършването на престъпление, за което е предвидено смъртно наказание, или осъдени на смърт

§ 7. Принципът „ne bis in idem“

§ 8. Нарушението на правата на човека като основание за отказ да се изпълни ЕЗА

§ 9. Кратки срокове за вземане на съдебното решение за изпълнение на ЕЗА и за предаване на лицето

§ 10. Европейската заповед за арест се издава в нарочен формуляр

Глава трета. ВЪВЕЖДАНЕ НА РАМКОВОТО РЕШЕНИЕ В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – ЗAКОНА ЗА ЕКСТРАДИЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

SUMMARY

БИБЛИОГРАФИЯ