Гражданската конфискация по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

ISBN: 978-619-163-008-0
15,00 лв.
+

Новият Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество има амбициозната цел „да се защитят интересите на обществото и да се възстанови чувството за справедливост у гражданите чрез предотвратяване и ограничаване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него“ (чл. 3, ал. 1).

До момента липсва цялостна обща характеристика на режима както по стария, така и по новия закон. Редица отделни аспекти на гражданската конфискация са били предмет на изследване в статии и публикации. Настоящият тематичен коментар има подчертано практически характер – в основни линии разглежда съществените елементи на новата уредба на гражданската конфискация, като подчертава различията с досегашния ред. 
Настоящата книга е първото цялостно изследване на материята на гражданската конфискация в България и би представлявала интерес за специализираната държавна администрация, натоварена с прилагането на закона, органите на съда, прокуратурата и полицията, както и за адвокати, учени и студенти.