-10%

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

Международни договори и право на ЕС
2 11 С05
4. издание
към 15 ноември 2022 г.
ISBN: 978-619-226-236-5
  • Издателство:
  • Страници:
    256
  • Година на издаване:
    2022
8,91 лв.
9,90 лв.
+

В сборника са поместени Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, по които Република България е страна, и Хартата на основните права на Европейския съюз, която има същата юридическа сила като Договорите.

Това дава възможност да се проследят различните аспекти на включването на Съюза в системата за защита на основните права, установена от конвенцията, и да се направи съпоставка на приложното поле на двата акта.

В допълнение са поместени Всеобщата декларация за правата на човека, Международният пакт за граждански и политически права и Международният пакт за икономически, социални и културни права, които са в основата на правната закрила на човешките права в съвременния свят. Включена е и Европейската социална харта (ревизирана), приета в рамките на Съвета на Европа, с която се доразвива системата на защита и по-нататъшно реализиране на правата на човека и основните свободи.

Информационното приложение съдържа предметен указател, който улеснява съпоставянето на уредбата по включените в сборника актове, както и списък на държавите – страни по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея.

1. Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

2. Протоколи към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи

2.1. Допълнителен протокол към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи
2.2. Протокол № 4 относно признаването на някои права и свободи, освен вече провъзгласените в Конвенцията и в Първия протокол
2.3. Протокол № 6 относно премахването на смъртното наказание
2.4. Протокол № 7 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи
2.5. Протокол № 13 относно премахването на смъртното наказание при всякакви обстоятелства

3. Закон за ратифициране на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и на Допълнителния протокол към нея от 20.03.1952 г.

4. Закон за приемане на декларации по смисъла на чл. 25 и 46 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи за признаване на компетенцията на Европейската комисия по правата на човека да разглежда жалби от частни лица, неправителствени организации или групи лица и на задължителната юрисдикция на Европейския съд по правата на човека

5. Извадки от Договорите за Европейския съюз [присъединяване към КЗПЧОС; Харта на основните права]

- чл. 4, 6 ДЕС
- чл. 151, 218, 344 ДФЕС

5.1. Протокол (№ 8) относно член 6, параграф 2 от Договора за Европейския съюз относно присъединяването на Съюза към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
5.2. Резолюция 2009/2241(INI) на Европейския парламент от 19 май 2010 г. относно институционалните аспекти на присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи

6. Харта на основните права на Европейския съюз

6.1. Разяснения относно Хартата на основните права

7. Всеобща декларация за правата на човека (ВДПЧ)

8. Международен пакт за граждански и политически права

8.1. Факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права
8.2. Втори факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, целящ премахване на смъртното наказание

9. Международен пакт за икономически, социални и културни права

10. Европейска социална харта (ревизирана)

10.1. Допълнителен протокол към Европейската социална харта относно системата за колективни искове

Информационно приложение
I. Предметен указател
II. Списък на държавите – страни по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи
ІІІ. Основни многостранни международни актове (данни за публикацията)