-10%

Международно частно право – част II

Брачни, семейни и наследствени дела – международна компетентност, приложимо право и екзекватура
1 11 С01
8. издание
към 20 октомври 2022 г.
ISBN: 978-619-226-232-7
17,91 лв.
19,90 лв.
+

Съставителство и въведение от Боряна Мусева

Сборникът представя уредбата на международната компетентност, приложимото право и екзекватурата по брачни дела, издръжката, родителската отговорност, закрилата на децата в международен план, наследяването, мерките за защита по граждански дела.

Поместени са регламентите на ЕС, които уреждат компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения в областта на брачните дела и делата, свързани с родителската отговорност; имуществения режим между съпрузи; имуществените последици на регистрираните партньорства.

В сборника са включени и регламентите, които определят приложимото право при развод и законна раздяла; компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка; наследяването; взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела.

Уредбата е допълнена с онези норми от КМЧП, ГПК, СК, ЗЗакрД и ЗЗДН, които кореспондират на европейското законодателство, както и с релевантни извлечения от Договора за функционирането на Европейския съюз и Конституцията.

Представени са основните многостранни международни актове, които уреждат материята на издръжката, родителската отговорност, осиновяването, правата и закрилата на децата.

В книгата ще намерите също и сравнителен анализ на всеки от споменатите международни актове, така нужен за определяне на неговата приложимост - съвместно или с предимство пред останалите.

1. Договор за функционирането на Европейския съюз (извлечение) (ДФЕС)

2. Харта на основните права на Европейския съюз (извлечение) (ХОПЕС)

3. Конституция на Република България (извлечение) (Конст)

4. Кодекс на международното частно право (извлечение) (КМЧП)

5. Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета от 25 юни 2019 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (Регл. 2019/1111)

6. Регламент (ЕС) 2016/1103 на Съвета за изпълнение на засиленото сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи (Регл. 2016/1103)

7. Регламент (ЕС) 2016/1104 на Съвета за изпълнение на засиленото сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства (Регл. 2016/1104)

8. Регламент (ЕС) № 650/2012 относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство (Регл. 650/2012)

9. Регламент (ЕС) № 1259/2010 относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла [Рим III] (Регл. 1259/2010)

10. Регламент (ЕО) № 4/2009 относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (Регл. 4/2009)

11. Протокол за приложимото право към задълженията за издръжка (Хагски протокол)

12. Регламент (ЕС) № 606/2013 относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела (Регл. 606/2013)

13. Конвенция за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (КонвИздръжка)

14. Конвенция за правата на детето (извлечение) (КонвПраваДете)

15. Конвенция за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата (КонвРодитОтг)

16. Хагска конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (КонвОтвличане)

17. Европейска конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права [Люксембургска конвенция] (КонвРодитПрава)

18. Конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване (КонвОсиновяване)

19. Закон за закрила на детето (извлечение) (ЗЗакрД)

20. Семеен кодекс (извлечение) (СК)

21. Граждански процесуален кодекс (извлечение) (ГПК)

22. Закон за защита от домашното насилие (извлечение) (ЗЗДН)