-10%

Мнимо представителство

второ преработено и допълнено издание

ISBN: 978-954-730-517-5
13,50 лв.
15,00 лв.
+

Актуалността на темата за мнимото представителство произтича от многото спорни въпроси, които тази фигура поставя в правната доктрина и в практиката. Централно място сред тях заема въпросът в кои случаи, въпреки липсата на представителна власт, сделката поражда правни последици между третото лице и представлявания.

Книгата разглежда правната същност на т.нар. мнимо представителство в гражданското право, като е отделено внимание и на анализ на особеностите му в търговското право. Едновременно са използвани историческият и сравнителноправният метод на изследване. Разгледана е и анализирана богатата съдебна практика в тази област. Новост във второто издание представлява освен съобразяването с настъпилите изменения в законодателството, и поместеният преглед на съответната практика на Съда на Европейските общности в материята на Първата директива, имаща отношение към мнимото представителство. Книгата е насочена към всички, които се интересуват от проблемите на частното право.


Таня Йосифова е доцент по гражданско и семейно право, арбитър към Арбитражния съд на Българската стопанска камара и адвокат от Софийската адвокатска колегия. 

ГЛАВА ПЪРВА. ПРАВНА СЪЩНОСТ НА МНИМОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

§ 1. Правна същност на представителството

1. Сравнителноправен анализ

2. Правна същност на представителството в българското право

а) становища по въпроса

б) определение и правни белези на представителството по българското право

3. Историческо развитие на института на представителството

4. Понятие за представителна власт. Видове представителна власт

а) действително съществуваща представителна власт

б) привидна представителна власт

§ 2. Правни белези и форми на мнимото представителство

1. Определение и правни белези на мнимото представителство

2. Форми на мнимо представителство

а) правни действия, извършени при начална липса на представителна власт

б) правни действия, извършени при отпаднала занапред представителна власт

в) правни действия, извършени при отпаднала с обратно действие представителна власт

г) правни действия, извършени от представител, който е превишил пределите на представителната си власт (excessus mandati)

§ 3. Отграничаване на мнимото представителство от други сходни правни фигури

1. Мнимо представителство и доброволно водене на чужда работа без натоварване (negotiorum gestio)

2. Мнимо представителство и косвено представителство (скрито пълномощие)

3. Мнимо представителство и подставено лице

4. Мнимо представителство и договор в полза на трето лице

5. Мнимо представителство и обещаване действието на трето лице

6. Мнимо представителство и транслативни сделки, имащи за предмет прехвърляне на чужда вещ

а) продажба и замяна на чужда вещ

б) дарение на чужда вещ

в) непарична вноска на чужда вещ

г) специални състави в семейното право

д) специален състав в наследственото право

7. Мнимо представителство, неразкрит принципал и неидентифициран принципал

ГЛАВА ВТОРА. ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ НА МНИМОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

§ 1. Недействителност на правното действие

1. Пораждане на правни последици между мнимо представлявания и третото лице

2. Недействителност на правните действия на мнимия представител

§ 2. Потвърждаване на действия без представителна власт

1. Относно понятието „потвърждаване“ в гражданското право

2. Извършване на потвърждаването

3. Форма на потвърждаването

4. Съпоставка на потвърждаването с други правни фигури

а) съпоставка с упълномощаването

б) потвърждаване и условие на сделката

в) потвърждаване и хипотезата на чл. 296 ТЗ

г) потвърждаване и хипотезата на чл. 99, ал. 3 ЗЗД

д) потвърждаване и водене на чужда работа без натоварване (гестия)

5. Срок за потвърждаване

§ 3. Отговорност за вреди при мнимото представителство

1. Отговорност на мнимия представител за вреди, причинени на третото лице

а) характер на преддоговорната отговорност

б) граници на преддоговорната отговорност

в) фактически състав на отговорността за вреди на мнимия представител

2. Относно въпроса за отговорността на мнимо представлявания за вреди, причинени от мнимия представител на третото лице

3. Отговорност на мнимия представител за вреди, причинени на мнимо представлявания

4. Отговорност за вреди в дружественото право

а) отговорност за действия на органа

б) отговорност за вреди на лица, действащи от името на неучредено дружество – чл. 69 ТЗ

§ 4. Защита на представлявания от действия на мнимия представител

ГЛАВА ТРЕТА. МНИМО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ТЪРГОВСКОТО ПРАВО

§ 1. Действия от чуждо име без представителна власт при органното представителство на търговските дружества

1. Същност на органното представителство

2. Значение на вписването в търговския регистър

3. Действия, извършени след изтичане на мандата на органа

4. Ограничаване на представителната власт на органа

а) валидност на действия, извършени извън предмета на дейност

б) валидност на действия, извършени в нарушение на наложени вътрешни ограничения

5. Извършване на правни действия от името на дружество в процес на учредяване и от обявено за недействително търговско дружество

6. Практика на Съда на европейските общности в материята на Първата директива, имаща отношение към мнимото представителство

а) Решение от 13 ноември 1990 г. по дело C–106/89 Marlea-sing SA v La Comercial International de Alimentacion SA

б) Решение от 16 декември 1997 по дело C–104/96 Cooeperatieve Rabobank ‘Vecht en Plassengebied‘ BA v Erik Aarnoud Minderhoud

в) Решение от 20 септември 1988 по дело C–136/87 Ubbink Isolatie BV v Dak- en Wandtechniek BV

§ 2. Действия от чуждо име без представителна власт при доброволното търговско представителство

1. Мними търговски пълномощници

а) мним търговски управител (прокурист)

б) мним търговски пълномощник

2. Мним търговски представител

3. Извършване на търговска сделка без представителна власт