-10%

Наказателни дела от частен характер

ISBN: 978-619-226-045-3
15,30 лв.
17,00 лв.
+

Книгата представлява цялостно съвременно изследване на производството по наказателни дела от частен характер. Тези дела имат незначително проявление (около 0,54% от всички наказателни дела), което води до тяхното неглижиране. Основна особеност на правната им уредба е механичното пренасяне към тази категория дела на уредбата, приложима за делата от общ характер, без да се отчитат техните специфики. Това води до сложни теоретични въпроси при тяхното разглеждане, които създават неясна и противоречива съдебна практика.

На основата на задълбочен анализ на действащата нормативна уредба на това производство в НПК, историческото му развитие, сравнителноправния преглед на законодателните разрешения в някои европейски държави и критично коментираната съдебна практика, авторът разработва цялостна концепция за разглеждането на делата за престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия. Разгледани са същността на частното начало в наказателното производство, особеностите на частното обвинение, специфичните основания за прекратяване на тази категория дела, фигурата на частния тъжител като главен субект на обвинението и ролята на прокурора в тях. Последователно са проследени особеностите в процесуалното развитие на тези производства от образуването им до влизане в сила на присъдата, решението или определението и привеждането им в изпълнение.

В книгата се предлагат решения на редица неуредени въпроси и празноти в законовата уредба, което дава възможност за преодоляването на някои практически проблеми в правоприлагането и създава добра основа за законодателно усъвършенстване на този вид наказателно производство.

Трудът е предназначен за научни работници, практикуващи юристи и студенти по право, както и за всички, които проявяват интерес в областта на наказателния процес.


Проф. дюн Георги Иванов Митов е преподавател по наказателен процес (наказателнопроцесуално право) в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, адвокат от Софийската адвокатска колегия.

Глава първа. НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР

§ 1. Частното начало в наказателния процес

§ 2. Частно обвинение

§ 3. Насрещно частно обвинение. Насрещна тъжба

§ 4. Встъпване на прокурора в производството и образуване от прокурора на производство

за престъпления от частен характер

Глава втора. ЧАСТЕН ТЪЖИТЕЛ

§ 1. Предпоставки за възникване на фигурата на частния тъжител

§ 2. Процесуално положение на частния тъжител

§ 3. Съдействие от органите на МВР

§ 4. Специфични основания за прекратяване на делата от частен характер

§ 5. Разноски по делата от частен характер

Глава трета. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР

§ 1. Предаване на съд и подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание

§ 2. Съдебно заседание на първа инстанция

§ 3. Въззивно производство

§ 4. Касационно производство

§ 5. Привеждане в изпълнение на влязлата в сила присъда или решение

§ 6. Възобновяване на наказателни дела