Наказателно право. Обща част

Второ издание

ISBN: 978-954-28-2784-9
26,00 лв.
+

Настоящото издание представлява актуализиран и допълнен вариант на вече утвърдения учебен курс по наказателно право обща част. В новото издание са разгледани задълбочено всички институти от Общата част на Наказателния кодекс. Освен това са анализирани и коментирани тенденциите в съдебната практика и тълкувателните решения на Върховния касационен съд​.

Глава първа. Наказателното право като клон на обективното право

§ 1. Понятие за българското наказателно право

I. Същност и особености на наказателното право

II. Принципи на наказателното право

III. Система на наказателното право

IV. Наказателното право и другите клонове на обективното право

§ 2. Функции на наказателното право

I. Задачата на Наказателния кодекс и функциите на наказателното право

II. Превантивна функция на наказателното право

III. Защитна функция

IV. Регулираща функция

V. Общовъзпитателна функция

§ 3. Науката за наказателното право

I. Предмет, метод и особености на наказателноправната наука

II. Задачи на науката за наказателното право

III. Система на науката за наказателното право

IV. Отношение на науката за наказателното право към други сродни или близки науки

 

Глава втора. Наказателно правоотношение и наказателна отговорност

§ 1. Наказателно правоотношение

I. Пораждане на наказателното правоотношение

II. Структура на наказателното правоотношение

III. Определение за наказателно правоотношение

IV. Развитие и прекратяване на наказателното правоотношение

§ 2. Наказателна отговорност

I. Понятие за наказателната отговорност

II. Наказание и наказателна отговорност

III. Наказателната отговорност и другите видове правна отговорност

 

Глава трета. Установяване и развитие на българското наказателно право

§ 1. Развитие на наказателното право през периода от влизането в сила на първия български Наказателен закон от 1896 г. до 9 септември 1944 г.

I. Създаване на първия български Наказателен закон

II. Обща характеристика на Наказателния закон от 1896 г. III. Развитие на българското наказателно право на основата на НЗ от 1896 г.

§ 2. Развитие на наказателното право след 9 септември 1944 г.

I. Развитие на наказателното право след 9 септември 1944 г. при запазеното действие на НЗ от 1896 г.

II. Наказателният закон от 1951 г.

III. Първият български Наказателен кодекс

IV. Наказателният кодекс от 1968 г.

§ 3. Развитие на наказателното право след 10 ноември 1989 г.

I. Освобождаване на кодекса от тоталитарни законодателни решения

II. Осигуряване закрила на нови обществени отношения или на такива с променено социално съдържание

III. Изменения, продиктувани от състоянието на престъпността

IV. Промени в системата на наказанията

 

ДЯЛ ПЪРВИ

УЧЕНИЕ ЗА НАКАЗАТЕЛНИЯ ЗАКОН

 

Глава първа. Източници на наказателното право

§ 1. Понятие и видове източници на наказателното право

I. Законът като единствен източник на българското наказателно право

II. Понятие за наказателен закон и видове наказателни закони

§ 2. Наказателноправни норми

I. Понятие за наказателноправна норма

II. Видове наказателноправни норми

III. Отношение между нормите на Общата и на Особената част на НК

 

Глава втора. Тълкуване на наказателноправните норми

§ 1. Същност и задача на тълкуването

§ 2. Метод и способи на тълкуване

I. Метод на тълкуване

II. Способ на тълкуване

§ 3. Видове тълкуване

I. Видове тълкуване според използвания способ

II. Видове тълкуване в зависимост от обема на тълкуване

III. Видове тълкуване според субекта на тълкуването

IV. Въпросът за аналогията в наказателното право

 

Глава трета. Предели на действие на наказателноправните норми

§ 1. Действие на наказателноправните норми по време

I. Времеви граници на действие на наказателноправните норми

II. Обратно действие на наказателния закон

III. Действие на наказателноправните норми при обявяване на противоконституционност

§ 2. Действие на наказателноправните норми по място

I. Действие на наказателноправните норми на основата на териториалния принцип

II. Действие на наказателноправните норми на основата на личния (национален) принцип

III. Действие на наказателноправните норми на основата на реалния принцип

IV. Действие на наказателноправните норми на основата на универсалния принцип

V. Отношение между възприетите правила за действие на наказателноправните норми в пространството

 

ДЯЛ ВТОРИ

УЧЕНИЕ ЗА СУБЕКТА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО

 

Глава първа. Наказателноотговорни лица

§ 1. Субект на престъплението и наказателноотговорни лица

I. Значение на проблема за субекта на престъплението

II. Понятие за субект на престъплението и наказателноотговорно лице

III. Особени субекти на престъпление

§ 2. Вменяемост и невменяемост

I. Вменяемост

II. Невменяемост

III. Значение на разстройството на съзнанието след извършване на престъплението

IV. Принудителни медицински мерки

 

Глава втора. Малолетни и непълнолетни

§ 1. Наказателноправен режим на малолетните

§ 2. Наказателноправен режим на непълнолетните

I. Значение на основните особености на психиката на непълнолетните

II. Особен режим за наказателната отговорност на наказателноотговорните непълнолетни

III. Особености при осъществяване наказателната отговорност на непълнолетните

 

ДЯЛ ТРЕТИ

УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО

Глава първа Обща характеристика на престъплението

§ 1. Понятие за престъплението

I. Обществен характер и историческа обусловеност на престъплението

II. Определение за престъплението

§ 2. Обект и предмет на престъплението

I. Обществените отношения като обект на престъплението

II. Общ, родов, непосредствен и конкретен обект на престъплението

III. Предмет и средство на престъплението

§ 3. Състав на престъплението

I. Понятие за състав на престъплението

II. Видове признаци на състава на престъплението

III. Видове състави на престъплението и отношението между тях

IV. Съставомерност и несъставомерност на деянието

 

Глава втора. Обективни качества на престъплението

§ 1. Деяние, общественоопасни последици и причинна връзка между тях

I. Престъплението като деяние

II. Общественоопасни последици от деянието

III. Причинна връзка между престъпното деяние и общественоопасните последици

§ 2. Обществена опасност на престъпното деяние и обстоятелства, при които деянието не е общественоопасно

I. Обществената опасност като качество на престъпното деяние

II. Обстоятелства, при които деянието не е общественоопасно

III. Неизбежна отбрана

IV. Крайна необходимост

V. Причиняване на вреди при задържане на престъпник

VI. Деяние, извършено от служител под прикритие

VII. Оправдан стопански риск

§ 3. Противоправност и наказуемост на престъпното деяние и обстоятелства, изключващи противоправността и наказуемостта

I. Противоправност на деянието и обстоятелства, които я изключват

II. Наказуемост на деянието

§ 4. Отношение между обективните качества на престъпното деяние

 

Глава трета. Субективна страна на престъплението

§ 1. Обща характеристика на вината

I. Кратък исторически преглед на законодателните решения за вината в българското наказателно право

II. Понятие за вината

III. Отношение на вината към останалите елементи на престъплението

§ 2. Форми на вината

I. Общи положения

II. Умисъл

III. Непредпазливост

IV. Смесена вина

§ 3. Изключващи вината обстоятелства

I. Фактическа грешка

II. Случайно деяние

III. Изпълнение на неправомерна служебна заповед

IV. Деяние, осъществено по принуда

§ 4. Субективни елементи извън вината

 

Глава четвърта Видове престъпления

§ 1. Видове престъпления в зависимост от елементите на понятието за престъпление

§ 2. Видове престъпления в зависимост от формите на престъпна дейност

§ 3. Видове престъпления с оглед субекта

§ 4. Видове престъпления в зависимост от реда за осъществяване на наказателна отговорност

 

Глава пета. Стадии в осъществяването на умишлена престъпна дейност

§ 1. Довршено престъпление

I. Понятие за довършено престъпление

II. Довършеност при различните видове престъпления

III. Стадии в осъществяването на умишлената престъпна дейност

§ 2. Приготовление

I. Същност и определение

II. Обективна страна на приготовлението

III. Субективна страна на приготовлението

IV. Наказуемост на приготовлението

V. Самоволен (доброволен) отказ от приготовление

§ 3. Опит

I. Същност и определение на опита

II. Обективна страна на опита

III. Субективна страна на опита

IV. Видове опит

V. Наказуемост на опита

VI. Самоволен отказ от опит

§ 4. Отношение между приготовление, опит и довършено престъпление

 

Глава шеста. Съучастие в престъпление

§ 1. Понятие за съучастие

I. Определение за съучастие

II. Същност на съучастието

III. Форми на съучастие

IV. Основание за наказателната отговорност на съучастниците

V. Съучастие и особени форми на задружна престъпна дейност

VI. Съучастие и съпричиняване

§ 2. Форми на съучастие

I. Извършителство и съизвършителство

II. Подбудителство и помагачество

III. Отношение между отделните форми на съучастие

§ 3. Наказуемост на съучастието

I. Принципът за наказуемостта на съучастието

II. Особености при определяне на наказанието на подбудителя и на помагача

III. Самоволен отказ от съучастие

 

Глава седма. Единство и множество на деянието и форми на усложнена престъпна дейност

§ 1. Фактически усложнения при осъществяване на едно обикновено престъпление

§ 2. Форми на усложнена престъпна дейност

I. Продължавано престъпление

II. Трайно (продължено) престъпление

III. Сложно (съставно) престъпление

IV. Двуактно престъпление

V. Престъпление на системно извършване

VI. Престъпление по занаят

 

Глава осма. Множество престъпления

§ 1. Понятие и основни видове множество престъпления

I. Понятие за множество престъпления

II. Видове множество престъпления

III. Разграничение между множество престъпления и формите на усложнена престъпна дейност

§ 2. Съвкупност от престъпления

I. Същност на съвкупността от престъпления

II. Реална съвкупност

III. Идеална съвкупност от престъпления

IV. Наказуемост при съвкупност от престъпления

§ 3. Рецидив

I. Общо понятие за рецидив

II. Видове рецидив

III. Общ рецидив

IV. Повторност

V. Опасен рецидив

 

ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ

УЧЕНИЕ ЗА НАКАЗАНИЕТО И ЗА НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ

 

Глава първа. Наказание и система на наказанията

§ 1. Понятие и обща характеристика на наказанието

I. Обществена същност и историческа обусловеност на наказанието

II. Понятие за наказанието

III. Принципи относно наказанието

IV. Отношение на наказанието към другите мерки, предвидени в НК

V. Наказанието и санкциите в другите правни отрасли

§ 2. Цели на наказанието

I. Понятие за цел на наказанието

II. Общи цели на наказанието

III. Особена цел на наказанието по отношение на непълнолетните

IV. Отношение между целите на наказанието

§ 3. Система на наказанията по българското наказателно право

I. Понятие за система на наказанията

II. Система на наказанията в зависимост от значението им за наказателната политика на държавата

III. Система на наказанията в зависимост от тяхната тежест

IV. Система на наказанията за непълнолетните

 

Глава втора. Видове наказания

§ 1. Наказания със засягане свободата на осъдения

I. Лишаване от свобода

II. Доживотен затвор

III. Пробация

§ 2. Наказания без лишаване от свобода

I. Характер и обществено значение на наказанията без лишаване от свобода

II. Видове наказания без лишаване от свобода

 

Глава трета. Определяне на наказанието

§ 1. Същност и значение на индивидуализацията на наказанието

§ 2. Общи правила за определяне на наказанието

I. Основни правила за определяне на наказанието

II. Определяне на наказание при изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства

III. Определяне на наказание при алтернативно или кумулативно предвиждане на повече от едно наказание

IV. Определяне на наказанието при съкратено съдебно следствие

V. Приспадане

 

§ 3. Особени правила за определяне на наказанието

 

Глава четвърта. Освобождаване от наказателна отговорност и от изтърпяване на наложено наказание

§ 1. Освобождаване от наказателна отговорност

I. Същност и обществено значение на освобождаването от наказателна отговорност

II. Освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетни

III. Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание

§ 2. Освобождаване от изтърпяване на наложено наказание

I. Същност на освобождаването от изтърпяване на наложено наказание

II. Видове освобождаване от изтърпяване на наложено наказание

§ 3. Освобождаване от наказателна отговорност и от изтърпяване на наложено наказание на основание поощрителни разпоредби

 

Глава пета Погасяване на наказателното преследване и на наложеното наказание

§ 1. Понятие за погасяване на наказателното преследване и на наложеното наказание

§ 2. Основания за погасяване на наказателното преследване и на наложеното наказание

I. Смърт на дееца

II. Давност

III. Амнистия

IV. Погасяване на наказателното преследване и на наложеното наказание за престъпления от частно-публичен характер

V. Погасяване на наказателното преследване на наложеното наказание за престъпления от частен характер

 

Глава шеста. Реабилитация

§ 1. Правна същност и обществено значение на реабилитацията

I. Правна същност на реабилитацията

II. Обществено значение на реабилитацията

§ 2. Видове реабилитация

I. Пълна реабилитация по право

II. Непълна реабилитация по право

III. Непълна реабилитация с акт на съд

IV. Отношение между видовете реабилитация