Наказателнопроцесуално право. Ръководство за студенти

Второ издание

ISBN: 978-954-28-2016-1
19,00 лв.
+

Настоящото издание има предназначението на курс за подготовка по Наказателнопроцесуално право, който трябва да бъде развит при изнасяне на лекции по тази задължителна за студентите юристи учебна дисциплина, на предвидените семинарни занятия и в хода на самоподготовката. Кратко и съдържателно са развити въпросите от общата част на наказателния процес, досъдебното производство и съдебното производство. Изложението е организирано предвид съдържанието на Наказателно-процесуалния кодекс от 2005 г. и курса по Наказателен процес на акад. Стефан Павлов, който остава най-сериозният труд в тази област на научното познание.​

ЧАСТ ПЪРВА. ОБЩИ ПРАВИЛА

§ 1. Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела

§ 2. Наказателнопроцесуалното право като отрасъл на обективното право

§ 3. Основна и непосредствена задача на наказателния процес

§ 4. Понятие и система на основните принципи на наказателния процес на Р България

§ 5. Участие на съдебни заседатели в състава на съда (чл. 8 НПК)

§ 6. Равенство на гражданите в наказателното производство (чл. 11 НПК)

§ 7. Назначаемост и несменяемост на органите на съдебна власт

§ 8. Независимост па съда, прокурора и разследващите органи (чл. 10 НПК)

§ 9. Право на защита (чл. 15 НПК)

§ 10. Основни процесуални гаранции за правото на защита на гражданите

§ 11. Истината в наказателния процес (чл. 13 НПК)

§ 12. Служебно начало (Официално начало)

§ 13. Оценка на доказателствените материали по вътрешно убеждение (чл. 14 НПК)

§ 14. Публичност (чл. 20 НПК)

§ 15. Устност и непосредственост (чл. 18 и 19 НПК)

§ 16. Състезателност на наказателното производство. Равни права на страните (чл. 12 НПК)

§ 17. Субекти на наказателния процес

§ 18. Съдът – главен субект на процеса

§ 19. Прокурорът в наказателния процес

§ 20. Разследващи органи

§ 21. Пострадал

§ 22. Частен тъжител

§ 23. Частен обвинител

§ 24. Обвиняем

§ 25. Защитникът в наказателния процес. Повереник

§ 26. Граждански иск в наказателния процес. Граждански ищец и граждански ответник

§ 27. Предмет на доказване. Тежест на доказване

§ 28. Допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствените материали в производството по наказателни дела

§ 29. Същност на доказателствата и доказателствените средства

§ 30. Видове доказателства

§ 31. Видове доказателствени средства: обяснения на обвиняемия. Свидетелски показания

§ 32. Видове доказателствени средства: писмени доказателствени средства и веществени доказателствени средства

§ 33. Способи на доказване

§ 34. Експертизата като способ на доказване

ЧАСТ ВТОРА. ДОСЪДЕБНО РАЗСЛЕДВАНЕ

§ 35. Досъдебно разследване. Общи положения

§ 36. Образуване на досъдебно производство

§ 37. Привличане на обвиняем. Предпоставки

§ 38. Извършване и предявяване на разследването. Заключение на разследващия орган

§ 39. Действия на прокурора след завършване на разследването

§ 40. Действия на прокурора след завършване на разследването. Прекратяване и спиране на наказателното производство

ЧАСТ ТРЕТА. СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

§ 41. Подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание

§ 42. Съдебно заседание на първоинстанционния съд. Действия по даване ход на делото

§ 43. Съдебно следствие. Прекратяване на съдебното производство. Прекратяване и спиране на наказателното производство

§ 44. Изменение на обвинението в първоинстанционното съдебно производство

§ 45. Съдебни прения. Последна дума на подсъдимия. Протокол от съдебното заседание

§ 46. Постановяване на присъдата

§ 47. Въззивна инстанция за проверка на присъдите. Общи положения. Образуване и ред за разглеждане на въззивното дело

§ 48. Правомощия на въззивния съд

§ 49. Производство пред въззивната инстанция за проверка на определенията. Частни жалби и частни протести

§ 50. Касационно производство. Касационни основания. Образуване и ред за разглеждане на касационното дело

§ 51. Възобновяване на наказателни дела

§ 52. Влизане в сила и привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и определения.

§ 53. Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни

§ 54. Бързо производство. Незабавно производство

§ 55. Решаване на наказателното производство със споразумение

§ 56. Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание

§ 57. Съкратено съдебно следствие. Разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия

§ 58. Специализирани наказателни съдилища

§ 59. Защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство