Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Дали две пенсии са повече от една? Как да направим своя информиран избор?

ISBN: 978-954-608-285-5
10,90 лв.
+

През м. февруари 2021 година Народното събрание прие важни промени в Кодекса за социално осигуряване (обн. ДВ, бр. 19 от 2021 г.), с които подробно се регламентира фазата на изплащане на пенсиите, натрупани в Универсалните пенсионни фондове (УПФ).

Предоставеното от законодателя право на избор на промяна на осигуряването от УПФ в НОИ, и обратно, предполага информираност, лична ангажираност и активно поведение от всеки български гражданин, роден след 31.12.1959 г. Правото на избор може да бъде упражнено в определения от закона срок преди пенсионирането, който за жените, родени в периода 01.01.1960 – 30.08.1960 г., изтича на 30 юни 2021 г.

Наръчникът има за цел да представи сложната пенсионна материя на достъпен и разбираем език, с конкретни практически примери и съвети, и по този начин да подпомогне бъдещите пенсионери, родени след 1959 г. да направят своя информиран избор.

Целева аудитория: специалисти по труд и човешки ресурси, експерти в системата на НОИ, НАП и КФН, счетоводители и юристи, осигурители и самоосигуряващи се лица, както и всички бъдещи пенсионери, родени след 1959 година.

Въведение

1. Кога придобивам право на пенсия от универсален пенсионен фонд?
2. Защо, в какъв срок и как мога да упражня законовото си право на избор за промяна и за възобновяване на осигуряването?
3. Какви възможности имам, ако вече ми е отпусната пенсия с намален индивидуален коефициент от държавното обществено осигуряване?
4. Видове пенсионни продукти, предоставяни от пенсионноосигурителните
дружества
5. Видове пенсии, предоставяни от пенсионноосигурителните дружества
на осигурените лица в универсален пенсионен фонд
6. Рискове и гаранции във фазата на изплащане
7. Как и с колко се намалява пенсията от държавното обществено осигуряване
поради осигуряване в универсален пенсионен фонд?
8. Как да сравня сбора от двете пенсии (пенсията от универсален пенсионен фонд и намалената пенсия от държавното обществено осигуряване) с пълния размер на пенсията от държавното обществено осигуряване?
9. Как се актуализира размерът на пенсията от държавното обществено осигуряване и от универсалния пенсионен фонд след нейното отпускане?
10. Какви са правата на наследниците ми?
11. Източници на информация и задължения за информиране

Приложение:
Пенсионноосигурителни дружества, лицензирани за осъществяване на дейност у нас към 31 март 2021 г.