-10%

Осигурително право

седмо преработено и допълнено издание

ISBN: 978-619-226-131-3
37,80 лв.
42,00 лв.
+

В центъра на осигурителното право е Човекът в състояние на уязвимост. Освобождаването от това състояние и от страха за настъпването му е неговото главно предназначение. В днешния несигурен свят сигурността е застрашена висша ценност, част от върховния принцип на правата на личността и нейното достойнство. Запазването й връща на Човека радостта му от живота.

Тази книга е написана по действащото българско осигурително право. В нея са разгледани рисковете на общественото и здравното осигуряване и последиците от тях: щастливите: бременност, раждане, отглеждане на деца и здраве; тежките – обща болест, трудова злополука, професионална болест и безработица; тъжните – старост и инвалидност, и трагичният – смъртта, както и дължимите при тяхното настъпване осигурителни обезпечения – обезщетения, пенсии, помощи и достъпна медицинска помощ.

Книгата е университетски учебник за студенти по право. Тя може да бъде ползвана и от практикуващи юристи, специалисти по общественото и здравното осигуряване, както и от всички, които се интересуват от своята лична и на своите близки социална сигурност.


Васил Мръчков – Професор по трудово и осигурително право. Доктор на юридическите науки. Автор на научни трудове в областта на трудовото, осигурителното и международното трудово право.

 

ОБЩА ЧАСТ

Глава първа. Обща характеристика на осигурителното право

§ 1. Възникване на осигурителното право

§ 2. Предмет на регулиране на осигурителното право

§ 3. Метод на регулиране на осигурителното право

§ 4. Система и функции на осигурителното право

§ 5. Място на осигурителното право в правната система

Глава втора. Конституционни основи на осигурителното право

§ 6. Социалната държава и осигурителното право

§ 7. Конституционно право на обществено осигуряване

§ 8. Конституционно право на здравно осигуряване

Глава трета. Основни принципи на осигурителното право

§ 9. Понятие и значение

§ 10. Видове основни принципи

Глава четвърта. Източници на осигурителното право

§ 11. Обща характеристика

§ 12. Видове източници

Глава пета. Осигурени рискове

§ 13. Понятие и класификации

§ 14. Осигурителен случай

Глава шеста. Осигурително правоотношение

§ 15. Правно значение

§ 16. Субекти на осигурителното правоотношение

§ 17. Понятие и видове осигурителни правоотношения

СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

Дял I. Обществено осигуряване

§ 18. Структура на общественото осигуряване

Раздел I. Основно обществено осигуряване

Глава седма. Управление и финансово устройство

§ 19. Управление

§ 20. Финансово устройство

Глава осма. Провеждане на общественото осигуряване

§ 21. Кръг на осигурените лица

§ 22. Осигурители

§ 23. Осигурителен орган

§ 24. Осигурени социални рискове

§ 25. Осигурителни вноски

§ 26. Осигурителен стаж

§ 27. Осигурителни правоотношения

Глава девета. Общи социални рискове

§ 28. Обща болест

§ 29. Социални рискове, приравнени към общата болест

§ 30. Майчинство

§ 31. Старост

§ 32. Смърт

§ 33. Безработица

Глава десета. Професионални социални рискове

§ 34. Трудова злополука

§ 35. Професионална болест

Глава единадесета. Неработоспособност

§ 36. Понятие и видове

§ 37. Временна и трайна неработоспособност

Глава дванадесета. Осигурителни обезпечения при временна неработоспособност и майчинство

§ 38. Понятие и видове

§ 39. Осигурителни обезпечения за временна неработоспособност

§ 40. Осигурителни обезщетения при майчинство

Глава тринадесета. Осигурителни обезпечения при безработица

§ 41. Понятие и предпоставки за възникване на правото на обезщетение при безработица

§ 42. Размери и изплащане на обезщетенията за безработица

Глава четиринадесета. Пенсии: материалноправни въпроси

§ 43. Понятие и видове пенсии

§ 44. Пенсии за осигурителен стаж и възраст

§ 45. Пенсии за инвалидност

§ 46. Социални пенсии

§ 47. Персонални пенсии

§ 48. Наследствени пенсии

Глава петнадесета. Пенсионно производство

§ 49. Източници и правна същност на пенсионното производство

§ 50. Общи правила за пенсиите

§ 51. Административно пенсионно производство

§ 52. Съдебно пенсионно производство

Раздел II. Допълнително обществено осигуряване

§ 53. Същност и видове допълнително осигуряване

Глава шестнадесета. Допълнително задължително пенсионно осигуряване

§ 54. Правна уредба и принципи

§ 55. Пенсионноосигурителни дружества

§ 56. Пенсионни фондове

§ 57. Осигурени лица и осигурени социални рискове

§ 58. Осигурителни вноски

§ 59. Права на осигурените лица

Глава седемнадесета. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване

§ 60. Правна уредба и функции

§ 61. Пенсионноосигурителни дружества и фондове

§ 62. Осигурени лица, осигурени рискове, осигурителни договори и осигурителни вноски

§ 63. Права на осигурените лица

Глава осемнадесета. Допълнително доброволно осигуряване за безработица

§ 64. Правна уредба и принципи

§ 65. Осигурителни дружества и осигурителни фондове

§ 66. Осигурени рискове, осигурени лица, осигурителни договори и осигурителни вноски

§ 67. Права на осигурените лица

Дял II. Здравно осигуряване

§ 68. Правна уредба и понятие

Глава деветнадесета. Задължително здравно осигуряване

§ 69. Същност, управление и финансово устройство

§ 70. Осигурени лица, осигурители, съсловни организации и изпълнители на медицинска помощ

§ 71. Осигурени рискове

§ 72. Договори за осъществяване на задължителното здравно осигуряване

§ 73. Здравноосигурителни правоотношения

§ 74. Престации по здравното осигуряване

Дял III. Контрол за спазване и отговорност за нарушаване на осигурителното законодателство

Глава двадесета. Контрол за спазване на осигурителното законодателство

§ 75. Правна уредба, същност, обхват и органи на контрола

§ 76. Контрол за спазване на общественоосигурителното законодателство

§ 77. Контрол за спазване на здравноосигурителното законодателство

§ 78. Принудителни административни мерки

Глава двадесет и първа. Отговорност за нарушаване на осигурителното законодателство

§ 79. Правонарушения и юридически отговорности

§ 80. Имуществена отговорност

§ 81. Административнонаказателна отговорност